Statut

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. o. Kazimierza Wyszyńskiego w Jeziorze Podstawa prawna: · Ustawa z dnia 26 stycznia 1982...

Zasady oceny zachowania.

ZASADY OCENY ZACHOWANIA w PSP w Jeziorze (fragment statutu: § 12Szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów) 55. Śródroczna i roczna...

Program wychowawczo-profilaktyczny.

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. O. KAZIMIERZA WYSZYŃSKIEGO W JEZIORZE Rok szkolny 2020/2021 Spis...