Szukaj
  • PSP Jeziora

Zasady oceny zachowania.

Aktualizacja: 16 lis 2020

ZASADY OCENY ZACHOWANIA

w PSP w Jeziorze

(fragment statutu: § 12Szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów)

55. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

56. Śródroczną oraz roczną ocenę zachowania - według skali: wzorowa, bradzo dobra, dobra, poprawna, nieodpowiednia, naganna - począwszy od klasy IV ustala wychowawca klasy w następującym trybie:

a) samoocena ucznia,

b) konsultacja z klasą,

c) opinia nauczycieli i pracowników szkoły,

d) ostateczna ocena wystawiona przez wychowawcę.

57. Wychowawca klasy/inni nauczyciele wpisują w dzienniku elektronicznym Librus uwagi pozytywne i negatywne, dotyczące zachowania, indywidualnie dla każdego ucznia (z zaznaczeniem okienka publiczna). Uwagi dotyczące zachowań uczniów mogą zgłaszać do wychowawcy wszyscy pracownicy szkoły.

a) zachowania pozytywne np.: praca społeczna na rzecz szkoły (prace porządkowe, naprawa sprzętu, gazetka klasowa itp.), udział w apelach szkolnych, udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, praca w samorządzie klasowym i szkolnym, udział w zajęciach pozalekcyjnych

b) zachowania negatywne np.: spóźnienia, nieusprawiedliwione nieobecności, odrabianie pracy domowej na przerwie, palenie papierosów, picie alkoholu, wybryki chuligańskie (bójki, znęcanie się, szantaż, niszczenie mienia, oszustwa, kradzieże), wulgaryzmy, brak schludnego stroju, nieestetyczny wygląd, brak obuwia zmiennego, używanie telefonu komórkowego na terenie szkoły.

1) Kryteria ogólne oceny zachowania

a) Stosunek do obowiązków szkolnych:

- przestrzeganie przepisów (między innymi Statutu Szkoły i wewnętrznych regulaminów);

- zaangażowanie w naukę;

- realizacja zadań powierzonych przez nauczycieli;

- frekwencja, punktualność;

- udokumentowane reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

b) Kultura osobista:

- przestrzeganie higieny osobistej i zasad zdrowotnych;

- wywiązywanie się z obowiązku zmiany butów;

- stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły, osób starszych;

- stosunek do koleżanek i kolegów;

- kultura języka;

- poszanowanie mienia szkolnego;

- poszanowanie cudzej własności;

- dbałość o honor i tradycje szkoły;

- godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

- przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności;

- przestrzeganie zakazu korzystania z elektronicznych środków łączności oraz rejestracji dźwięku i obrazu, z wyjątkiem sytuacji, w których nauczyciel prowadzi lekcję z wykorzystaniem takich urządzeń;

- przestrzeganie obowiązku noszenia stroju galowego podczas świąt szkolnych, uroczystości i innych wyjątkowych wydarzeń w życiu szkoły.

c) Postawa społeczna:

- działalność w samorządzie klasowym i szkolnym, w organizacjach młodzieżowych lub kołach zainteresowań;

- praca społeczna na terenie klasy, szkoły, środowiska;

- działalność o charakterze charytatywnym;

- czynny udział w imprezach, uroczystościach szkolnych i środowiskowych.

2) Kryteria szczegółowe oceny zachowania

a) Określając ocenę zachowania, wychowawca zwraca uwagę na częstotliwość i stopień nasilenia zjawisk zawartych w kryteriach oceny.

b) Za punkt wyjścia przyjmuje się ocenę dobrą, która określa właściwe zachowanie i jest oceną pozytywną. Otrzymuje ją uczeń, który:

- pracuje i wypełnia obowiązki szkolne na miarę swoich możliwości, jest zainteresowany zdobywaniem wiedzy, w zdyscyplinowany sposób pracuje na lekcjach;

- w codziennym życiu szkolnym wykazuje się uczciwością i prawdomównością, nie korzysta z niedozwolonych pomocy na sprawdzianach, przedstawia tylko prace wykonane samodzielnie;

- wywiązuje się z podjętych lub zleconych zadań;

- nie ulega nałogom, dba o własne zdrowie;

- dba o kulturę osobistą i kulturę słowa;

- zawsze spełnia kryterium stosowności ubioru i wyglądu zewnętrznego;

- z szacunkiem odnosi się do pracowników szkoły, rodziców, kolegów i koleżanek;

- szanuje mienie szkolne, dba o czystość i porządek;

- wykazuje chęć naprawy własnych niedoskonałości;

- ma nie więcej niż: 8 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności (z zastrzeżeniem, że nie dotyczą one jednych zajęć edukacyjnych), 3 spóźnienia, 3 uwagi o niewłaściwym zachowaniu.

c) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria konieczne do uzyskania oceny dobrej, a ponadto:

- sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, zawsze aktywnie uczestniczy w lekcjach;

- w sposób godny naśladowania wyróżnia się kulturą osobistą, jest zawsze życzliwy i koleżeński;

- rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych;

- twórczo i aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły;

-ma nie więcej niż 3 godz. nieusprawiedliwione nieobecności, nie spóźnia się na lekcje.

d) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria konieczne do uzyskania oceny bardzo dobrej oraz postrzegany jest przez innych jako wzór do naśladowania.

e) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

- słabo angażuje się w życie klasy i szkoły;

- nie zawsze wywiązuje się z podjętych i zleconych mu zadań;

- zachowuje się nietaktownie i niekulturalnie, przeszkadza w prowadzeniu lekcji;

- łamie zasady związane ze stosownością ubioru i wyglądu zewnętrznego;

- nie wykorzystuje swoich możliwości, na lekcjach bywa bierny;

- dąży do poprawy swojego zachowania.

-ma nie więcej niż: 15 godz. nieusprawiedliwionych nieobecności, 6 spóźnień.

f) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

- opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia;

- arogancko zachowuje się wobec osób dorosłych oraz kolegów i koleżanek;

- używa wulgarnego słownictwa;

- nie jest zainteresowany rozwojem swoich umiejętności;

- nagminnie przeszkadza w prowadzeniu lekcji;

- ulega nałogom;

- dewastuje mienie szkolne;

- ma nie więcej niż: 30 godz. nieusprawiedliwionych nieobecności

g) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który w drastyczny sposób narusza zasady współżycia społecznego, rażąco narusza postanowienia Statutu Szkoły, stanowi zagrożenie dla siebie i innych oraz wykazuje demoralizujący wpływ na otoczenie.

h) W przypadku wykroczenia o wyjątkowo dużej szkodliwości społecznej wystawia się śródroczną lub roczną ocenę nieodpowiednią lub naganną niezależnie od dokonanych wpisów.

58. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

59. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

60. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

61. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
10 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie