Szukaj
  • PSP Jeziora

Program wychowawczo-profilaktyczny.

Aktualizacja: 16 lis 2020

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. O. KAZIMIERZA WYSZYŃSKIEGO W JEZIORZE Rok szkolny 2020/2021


Spis treści Spistreści...................................................................................................................................... 2 1. Aktyprawne............................................................................................................................ 3 2. Wstęp...................................................................................................................................... 5 3. Założeniaorganizacyjne........................................................................................................... 5 4. Diagnozaprocesu wychowawczego......................................................................................... 6 5. Misjaszkoły............................................................................................................................. 6 6. Wizjarozwojuszkoły................................................................................................................ 7 7. Wizerunekabsolwenta szkoły.................................................................................................. 8 8. Powinności wychowawców klasinauczycieli.......................................................................... 9 9. Zasady współpracy wychowawczo-profilaktycznejzrodzicami............................................... 9 10. Samorząduczniowski.......................................................................................................... 10 11. Zasady współpracy wychowawczo-profilaktycznej ześrodowiskiemlokalnym.................. 10 12. Główne cele profilaktykiiwychowania............................................................................... 11 13. Diagnoza potrzeb, w tym czynników chroniących iczynnikówryzyka............................... 13 14. Program wychowawczo-profilaktyczny – etap przedszkolny.............................................. 15 15. Program wychowawczo-profilaktyczny – pierwszy etap edukacyjny klasy I– III.............. 20 16. Program wychowawczo-profilaktyczny – drugi etap edukacyjny klasy IV– VIII............... 30 17. Oczekiwaneefekty.............................................................................................................. 45 18. Ewaluacja........................................................................................................................... 45


1. Akty prawne 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych formoraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r. poz.1657). 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1656). 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzeniewsprawiewarunkóworganizowaniakształcenia,wychowaniaiopiekidladzieci 4. imłodzieżyniepełnosprawnych,niedostosowanychspołecznieizagrożonychniedostosowaniem społecznym ( Dz. U. z 2017 r. poz.1652). 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz.1651). 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzeniewsprawiezasadudzielaniaiorganizacjipomocypsychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1643). 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ( Dz. U. z 2017 r. poz.1635). 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobuwykonywaniaprzezprzedszkola,szkołyiplacówkipublicznezadańumożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.\ U. z 2017 r. poz.1627). 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U. z 2017 r. poz.1616). 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawiewymagań wobec szkół iplacówek. 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2017 r. poz.1591). 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowaniakształcenia,wychowaniaiopiekidladzieciimłodzieżyniepełnosprawnych,niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społeczny (Dz. U. 2017 poz.1578) 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznegoorazpublicznegoośrodkadokształcaniaidoskonaleniazawodowego(Dz.U.2017 poz.1451) 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Dz. U. 2017 poz.649. 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej Dz. U. 2017 poz. 356. 16. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60). 17. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe Dz. U. 2017 poz. 59- art.26, art. 84 ust. 2 pkt. 1 i ust.3. 18. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej/art.48 ust.1, art. 53 ust.3, art.70 ust1,art.72. 19. Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 zezmianami). 20. Karta Nauczycielaart.6. 21. Statut Szkoły. 22. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. 23. Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.875). 24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz.1249). 25. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U z 2018 r. poz.214)


2. Wstęp Realizacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego ma na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia w oparciu o uniwersalne wartości. Program zakłada spójność działań wychowawczychiprofilaktycznychrodzinyiszkołyorazintegralnośćwychowaniaz nauczaniem.Program Wychowawczo-Profilaktycznykładzienacisknakulturęosobistąi umiejętnośćwspółżyciawgrupie, kształtowaniepostawobywatelskich,pogłębianieświadomościekologicznej,wychowanieestetyczne i zdrowotne, poznawanie dziedzictwa kulturowego naszego narodu i świata. Rodzice i uczniowie mają możliwość postrzegać naszą szkołę jako placówkę przyjazną, życzliwą, zapewniającą wszech- stronny rozwój, który wyraża się w następujących działaniach wychowawczych iprofilaktycznych: l rozwijamy wszystkie sfery osobowości ucznia zgodnie z ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji PrawDziecka, l kształtujemy umiejętność współistnienia w grupie rówieśniczej i społecznej przez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu, wychowania w duchu patriotyzmu, tradycji szkolnych i rodzinnych, l inspirujemy uczniów do działań twórczych oraz własnego rozwoju, l zachęcamy i włączamy rodziców oraz całą społeczność szkolną do działań na rzecz rozwoju życia kulturalnego w szkole iśrodowisku, l dbamyobezpieczeństwouczniówwszkole,zapobiegajączagrożeniom,przeciwdziałajączachowaniom problemowym iryzykownym, l kształtujemy umiejętność pomocy i współpracy z innymi, ukazując wartości płynące z koleżeństwa iprzyjaźni, l promujemy i uczymy właściwych norm zachowania, poszukiwania wartości iautorytetów. 3. Założeniaorganizacyjne · Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizują nauczyciele. · Program obejmuje wszystkich uczniów, poprzez spójne oddziaływania wychowawcze i profilaktyczne w trakcie organizowanej aktywnościuczniów. · Zakładasięwspółpracęzrodzicamiorazinstytucjamiwspierającymidziałalnośćwychowawczą i profilaktycznąszkoły. · Program jest dokumentemotwartym.


4. Diagnoza procesuwychowawczego Program Wychowawczo-Profilaktyczny powstał na podstawie obserwacji, wywiadu oraz diagnozy i analizy sytuacji wychowawczej w szkole, przeprowadzonej za pomocą ankiet w środowisku szkolnym uczniów, rodziców i nauczycieli. Odpowiada na realne potrzeby, problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole i jej środowisku. Program Wychowawczo-Profilaktyczny zakłada poprawę sytuacji wychowawczej w szkole oraz stworzenie wizerunku szkoły jako miejsca bezpiecznego i przyjaznego dla uczniów, rodziców, nauczycieli i innych osób z nią związanych. W dzisiejszych czasach chcielibyśmy, aby uczniowie naszej szkoły wyrastali na ludzi mądrych, odpowiedzialnych, dobrych i życzliwych, umiejących radzić sobie z trudnościami codziennego życia,odróżniającychdobroodzła,bezpieczeństwoodniebezpieczeństwa,reagującychnaotaczające zagrożenie, umiejących dostrzegać potrzeby i problemy innych oraz służyć impomocą. 5. Misjaszkoły Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej w Jeziorze jest systematyczne podnoszenie jakości jej pracy we wszystkich obszarach działalności. W naszej szkole panuje atmosferaprzyjaźniiwzajemnejakceptacji.Dokładamywszelkichstarań,abyuczeńczułsiępewnie i bezpiecznie oraz osiągał sukcesy na miarę swoichmożliwości. Jesteśmy szkołą, która: l zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów, uwzględniając ich indywidualnepotrzeby; l rozwija uzdolnienia i zainteresowania uczniów poprzez ofertę zajęć pozalekcyjnych i udział w różnorodnych konkursach; l upowszechnia zdrowy styl życia, kształtując postawy prozdrowotne iproekologiczne; l wychowuje w duchu patriotyzmu, uczy poszanowania historii narodu i tradycji regionu, jednocześnie otwiera uczniów na korzyści płynące z zachowania pokoju, przestrzegania praw człowieka, integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej; l dążydointegracjispołecznościuczniowskiejpoprzezbudowanieatmosferyakceptacjiitolerancji w relacjach uczniów wywodzących się z różnych środowiskrodzinnych; l dba o właściwy klimat sprzyjający twórczej i efektywnejpracy; l jest przyjazna dla uczniów, rodziców inauczycieli; l wspomaga wychowawczą rolę rodziny, współdziałając z rodzicami /prawnymi opiekunami/ w procesie kształcenia iwychowania; l gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrępedagogiczną. Misją naszej szkoły jest wychowanie dziecka świadomego dokonywanych wyborów, wrażliwego i otwartego na środowisko naturalne i społeczne w jakim funkcjonuje, pewnie poruszającego się w określonym kulturowo i światopoglądowo systemie wartości, odpowiedzialnego, prawego, krytycznego, tolerancyjnego i zdolnego do współdziałania. 6. Wizja rozwoju szkoły Jesteśmy szkołą, w której uczeń zdobywa rzetelną wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszy rozwój i osiąganie sukcesów osobistych.Szkoła będzie wspólnotą opartą na zasadzie przyjaźni, szacunku i wzajemnej pomocy a także zaangażowania uczniów, rodziców i pracowników w kształtowaniu jej wizerunku. Szkoła będzie pomagać uczniom w osiąganiu pełni ich rozwoju dzięki: l stworzeniu miłej, bezpiecznej atmosfery nauki i współżycia, l rozpoznawaniu,zachęcaniuirozwijaniuindywidualnychoraztwórczychuzgodnieńiumiejętności na miarę ich możliwościintelektualnych, l wzbudzaniu miłości do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie, rozwijaniu poczucia dumy z osiąganych wyników. Szkoła będzie przygotowywać dziecko do przyszłego życia przez: l uczenie respektowania potrzeb innych i tolerancji, l kształtowanie pozytywnego stosunku do zabawy, pracy,wypoczynku, l propagowanie dziedzictwa kulturynarodowej, l poznawanie zasad życiaspołecznego, l zachęcanie do zespołowego działania i odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze. Grono nauczycielskiebędzie: l wzajemnie sobie pomagać, okazując szacunek i życzliwość w wypełnianiu powierzonych mu zadań wobec uczniówszkoły, l doskonalić warsztat nauczyciela w zakresie nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych iwychowawczo-opiekuńczych, l przestrzegać etyki zawodunauczycielskiego.


7. Wizerunek absolwentaszkoły

Realizując ogólne zadania szkoły, dążymy do tego, by nasz absolwent

w sferze nauki:

l sprawnie posługiwał się językiem polskim, umiał korzystać z różnych źródeł informacji, potrafiłzdobywać,przetwarzaćiwykorzystywaćwiedzę,umiałkorzystaćznowoczesnychtechnologiikomunikacyjnych;

l byłprzygotowanydodalszejnauki,rozwijałswojetalenty,myślałsamodzielnie,twórczoi krytycznie, umiał realizować własne plany imarzenia;

l miał świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia, był świadomy, że każdemu kreatywnemu działaniu powinien towarzyszyć wysiłek i był gotów gopodejmować.

w sferze społecznej:

l dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu, czuł się członkiem społeczności lokalnej, obywatelem Polski i Europy, był ciekawyświata;

l znałiszanowałtradycjerodziny,szkołyinarodu,wykazywałchęćpoznaniaojczystegokraju i jegozwyczajów;

l był odpowiedzialny, prawy i uczciwy, wyrażał siebie w sposób akceptowany społecznie, wywiązywał się z powierzonych zadań w sposób zadowalający siebie i innych, starał się przewidziećskutkiswoichdziałańigotówbyłponieśćkonsekwencjeswoichczynów,umiałrozróżniać dobre i złezachowanie;

l umiał współpracować w grupie, działał zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, miał po- czucie współodpowiedzialności;

l był tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym wobec cudzoziemców, osób starszych czy niepełnosprawnych;

l umiałzachowaćsiękulturalnie,znałzasadydobregowychowania,używałformgrzecznościowych;

l potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami, umiał nazywać swoje emocje i nad nimi panować, pokojowo rozwiązywał konflikty, umiał dyskutować, był wrażliwy na potrzeby innych;

l dbał o zdrowie własne i innych, kształtował właściwe nawyki żywieniowe i higieny, znał zagrożenia wypływające z zażywania alkoholu, nikotyny i innychużywek;

l stosował się do zasad ekologii, segregował odpady, dbał o czystośćotoczenia;

l dbał o swój wygląd, ubierał się schludnie i odpowiednio do czasu imiejsca;

l bezpiecznie poruszał się po drogach, posiadał KartęRowerową.

w sferze kulturowej:

l uczestniczył w rożnych formach kultury, był przygotowany do odbioru massmediów;

l umiał analizować docierające do niego informacje, był krytyczny wobec Internetu, programów telewizyjnych, filmów, czasopism, książek, znał mechanizmy działaniareklamy;

l byłaktywnyfizycznieiartystycznie,uprawiałsport,wmiaręswoichmożliwościśpiewał,rysował.

8. Powinności wychowawców klas inauczycieli

l Zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców/opiekunów prawnych z dokumentacją wewnątrzszkolną i obowiązującymi zwyczajami, tradycjamiszkoły.

l Oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkoleprocedurami.

l Współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów, pedagogiem szkolnym orazspecjalistami.

l Rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców/opiekunówprawnych.

l Dbają o dobre relacje uczniów w klasie, poczucie bezpieczeństwa iakceptacji.

l Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole oraz wyjść i wyjazdówszkolnych.

l Podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom swoichuczniów.

l Wspólnie z psychologiem i pedagogiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej dla uczniów.

l Dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzebucznia.

l Rozwijają zdolności i talenty swoich uczniów.

l Dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i materialnejucznia.

l Udzielająpomocywprzezwyciężaniuniepowodzeńszkolnychwoparciuorozpoznanepotrzeby uczniów.

l Informująopotrzebachzwiązanychztrudnościamiwnauceorazoprzejawianychzdolnościach.

l Informują rodziców o proponowanych formach pomocypsychologiczno-pedagogicznej.

l Współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka - policją, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, sądamirodzinnymi.

l Realizują zadania związane z doradztwemzawodowym.

l Kształtują postawy społeczne uczniów w ramachwolontariatu.

9. Zasady współpracy wychowawczo-profilaktycznej zrodzicami

Rodzice, jako członkowie społeczności szkolnej, biorą udział w wychowawczych zadaniach szkoły poprzez następujące działania:

l współtworzenie programuwychowawczo-profilaktycznego;

l uczestniczenie w zebraniach;

l udział w warsztatach organizowanych przez wychowawców i specjalistów, które poświęcone są zagadnieniom wychowawczym i profilaktycznym;

l uczciwe i rzetelne informowanie wychowawców o stanie zdrowia dziecka i przyczynach jego nieobecności na zajęciach;

l udział, w charakterze opiekuna, w wycieczkach szkolnych i imprezach organizowanych przez szkołę;

l indywidualne konsultacje z wychowawcami inauczycielami;

l utrzymywanie systematycznego kontaktu z wychowawcą, w celu uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności wszkole;

l ponoszenie odpowiedzialności materialnej za szkody, zniszczenia i kradzieże dokonane w szkole przez własnedzieci;

l wspieranie dziecka we wszystkich jego poczynaniach i zapewnianie mu poczucia bezpieczeństwa;

l dbanieowłaściwąformęspędzaniaczasuwolnegoprzezdzieci(np.czuwanienadbezpiecznym korzystaniem z Internetu).

10. Samorząduczniowski

l Jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniówszkoły.

l Uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły.

l Reprezentujeuczniów.

l W ramach kompetencji określonych w Statucie decyduje o realizowanych przez szkołę zadaniach.

l Propaguje ideę samorządności oraz wychowania wdemokracji.

11. Zasady współpracy wychowawczo-profilaktycznej ze środowiskiemlokalnym

Pomoc w oddziaływaniach wychowawczych i profilaktycznych płynie ze strony następujących instytucji:

l PoradniaPsychologiczno-Pedagogiczna,

l Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich,

l Policja,

l Gminny Ośrodek PomocySpołecznej,

l BibliotekaPubliczna

Inne instytucje współpracujące ze szkołą przy realizacji programu (poradnie specjalistyczne, stowarzyszenia i instytucje wspierające działania prozdrowotne i ekologiczne).

12. Główne cele profilaktyki iwychowania

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu:

l wprowadzanieuczniówwświatwartości,wtymofiarności,współpracy,solidarności,altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowiucznia;

l wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

l formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innychosób;

l wspieranie rozwoju intelektualnego np. poprzez rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; rozwijanie umiejętności krytycznego ilogicznegomyślenia,rozumowania,argumentowaniaiwnioskowania;rozbudzanieciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji donauki;

l zachęcanie do aktywnego i zdrowego stylużycia;

l wdrażanie treści kształcenia z zakresu bezpieczeństwa państwa, organizacji działań ratowniczych, edukacji zdrowotnej i pierwszej pomocy;

l wspieranieuczniawrozpoznawaniuwłasnychpredyspozycjiiokreślaniudrogidalszejedukacji;

l kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; ukierunkowanie ucznia kuwartościom;

l zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatupracy.

Cele szczegółowe to:

l kształtowanie postaw patriotycznych, wzbudzanie dumy z języka ojczystego, symboli narodowych, tradycji, kultury, historii i tożsamościnarodowej,

l uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie i grupiespołecznej,

l rozwijanie nawyków samokształcenia i stałego doskonalenia się, inspirowanie uczniów do zdobywania wiedzy, rozwijania pasji izainteresowań,

l motywowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów, kształtowanie przedsiębiorczości i odpowiedzialności,

l rozwijanie kompetencji językowych, umiejętności słownych i zainteresowańczytelniczych,

l kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego wykorzystywania technologii informatycznej, urządzeń cyfrowych, świadomego korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, telewizji i telefonach komórkowych oraz bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej z poszanowaniem praw i godności innychużytkowników,

l rozwijanie i wzmacnianie indywidualnej relacji z uczniem, rozpoznawanie i rozwijanie potencjału ucznia stosownie do jego potrzeb, możliwości oraz predyspozycji i zasobów, jakie posiada,

l uwrażliwienie uczniów na potrzebę bezpieczeństwa w wymiarze państwowym, indywidualnym i zbiorowym, znajomość zasad postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń pochodzenia naturalnego i wywołanych przez człowieka,

l kształtowanie wśród uczniów potrzeby dbania o własne zdrowie fizyczne i psychiczne oraz zachowań zagrażających zdrowiu i ichkonsekwencji,

l motywowanie uczniów do nauki i wywiązywania się z obowiązkówszkolnych,

l kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje iinnych,

l kształtowanie umiejętności poprawnej komunikacji w relacjachrówieśniczych,

l rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła i dokonywania właściwychwyborów,

l ukazywanie zgubnych konsekwencji agresji i przemocyrówieśniczej,

l uczenie szacunku i tolerancji dla innych (ich sposobu bycia, poglądów, wartości, przekonań, rasy, koloru skóry,narodowości),

l ukazywanie wartości płynących z koleżeństwa iprzyjaźni,

l promowanie i uczenie właściwych norm zachowania, poszukiwania wartości iautorytetów,

l wzmacnianie poczucia własnej wartości igodności,

l wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i swojeczyny,

l wdrażanie do rozumienia własnych, pozytywnych i negatywnych emocji, radzenia sobie w sytuacjachtrudnych,

l wdrażanie do przestrzegania norm, zasad społecznych imoralnych,

l kształtowanie kulturyosobistej,

l wyrównywanie braków kulturowych, edukacyjnych isocjalnych,

l informowanie o zagrożeniach płynących ze środków multimedialnych i skutków wynikających z niewłaściwego z nichkorzystania,

l wyrównywanie deficytów i dysfunkcji rozwojowych u dzieci z trudnościami wnauce,

l poprawa komunikacji w relacjach nauczyciel – uczeń –rodzic,

l kształtowanie umiejętności pomocy i współpracy z innymi,

l rozwijanie związków z grupą społeczną i poczucia odpowiedzialności za grupę, do której jednostka przynależy (rodzina, grupa rówieśnicza, społeczność lokalna, ogółspołeczeństwa),

l stworzenie klimatu zaufania między nauczycielami, uczniami irodzicami,

l dostarczenie wiedzy o substancjach uzależniających, psychotropowych, środkach zastępczych oraz substancjach psychoaktywnych i zagrożeniach wynikających z ichzażywania,

l uświadomienie i poszerzenie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywanianarkotyków,

l uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu właściwych postaw u swoichdzieci,

l wyrabianie wśród rodziców poczucia odpowiedzialności za wychowanie młodegoczłowieka,

l wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i zdrowego stylużycia,

l promowanie aktywności fizycznej ważnej dla prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka i alternatywy na spędzanie wolnegoczasu.

13. Diagnoza potrzeb, w tym czynników chroniących i czynnikówryzyka

W celu zaplanowania i podejmowania właściwych działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły, ważne jest zidentyfikowanie występujących w środowisku szkolnym czynników ryzyka i czynników chroniących, wpływających na zdrowie fizyczne, psychiczne, bezpieczeństwo i funkcjonowanie społeczne ucznia.

W wyniku przeprowadzonej diagnozy wyróżniono czynniki chroniące i czynniki ryzyka.

Czynniki chroniące:

l pozytywny klimat środowiskaszkolnego,

l silna więź ze szkołą, poczucie przynależności do grupy klasowej i społecznościszkolnej,

l poczucie bezpieczeństwa w szkole i odpowiedzialności za zachowanie swoje iinnych,

l nastawienie prospołeczne w grupach rówieśniczych, empatii, wrażliwości na potrzebyinnych,

l wymaganie od uczniów zachowań altruistycznych nastawionych na wzajemną pomoc,koleżeństwo,

l podejmowanie inicjatyw charytatywnych w ramach wolontariatu, aktywnego działania na rzecz klasy iszkoły,

l zdecydowany brak akceptacji dla zachowań agresywnych, przemocy rówieśniczej, braku kul- tury osobistej, nieposzanowania mienia własnego i szkoły,

l okazja do przeżycia i osiągania sukcesu, rozpoznawania i rozwijania własnych talentów i zdolności,

l zaufanie ze strony uczniów do dyrekcji, nauczycieli, pedagoga, psychologa i innych specjalistówszkolnych,

l wytwarzanie klimatu współpracy i zrozumienia między dyrekcją, nauczycielami a rodzicami uczniów, angażowanie rodziców w życie klasy iszkoły,

l podejmowanie działań profilaktycznych i wychowawczych we współpracy z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie (warsztaty, pogadanki, programy, projekty).

Czynniki ryzyka:

l pojawiająca się przemoc słowna, psychiczna i fizyczna wśróduczniów,

l odrzucenie przez grupę rówieśniczą, brak szacunku i tolerancji dlainnych,

l trudności z kontrolą i panowaniem nad własnymzachowaniem,

l nieumiejętność nawiązywania prawidłowych relacji z innymi, trudności zkomunikacją,

l negatywny wpływ grupy rówieśniczej (presja rówieśnicza) i środków multimedialnych (Internetu, gier komputerowych), cyberprzemoc wsieci,

l niepowodzeniaszkolne,

l brak motywacji i chęci donauki,

l niska aktywność fizyczna, mała dbałość o zdrowie i kondycję fizyczną, wśróduczniów,

l małe zainteresowanie zajęciami dodatkowymi proponowanymi przezszkołę,

l brak prawidłowych wzorców, postaw, zasad i wartości wyniesionych przez uczniów ze środowiskarodzinnego,brak czasu i więzi emocjonalnych z dzieckiem, niezaradność wychowawcza rodziców, brak kompetencjiwychowawczych,

l trudna sytuacja materialna i społecznarodzin,

l niska świadomość rodzicielska lub brak wiedzy na temat zagrożeń cywilizacyjnych izachowań ryzykownych występujących wśród dzieci i młodzieży,

l zagrożenie zdrowia związane z pandemiąCovid-19.

Wyniki diagnozy

Diagnoza środowiska szkolnego dokonywana jest na bieżąco, na podstawie obserwacji oraz ankiet przeprowadzanych w tym środowisku.

Z przeprowadzonejdiagnozy wysunięto następujące wnioski, które posłużą do podjęcia określonych działań wychowawczo- profilaktycznych wszkole.

Wnioski wypływające z diagnozy:

l wzmacniać łączność rodziców ze szkołą, angażować w życie klasy i szkoły, współpracować w procesie edukacji i wychowania,

l dbać o pozytywne relacje na linii nauczyciel-rodzic, prezentować wolęzrozumienia

l i współdziałania dla dobraucznia,

l informować rodziców o postępach uczniów w nauce oraz sukcesach idokonaniach,

l zapobiegać przemocy fizycznej, słownej i psychicznej wśród uczniów w szkole i wszelkim przejawomagresji,

l wdrażać uczniów do przestrzegania i respektowania zasad i norm obowiązujących wszkole,

l kształtować wśród uczniów postawy prospołeczne, szacunku i tolerancji dla innych, a także koleżeństwa iprzyjaźni,

l przeprowadzićprzezpodmiotyzewnętrznewarsztatyprofilaktycznenatematuzależnieńoraz szkodliwości i zagrożeń związywanych z używkami, paleniem papierosów, piciem alkoholu oraz zażywaniem narkotyków,dopalaczy,

l uatrakcyjnić ofertę zajęć dodatkowych w szkole z naciskiem na zajęcia rozwijającepasje

i zainteresowaniauczniów,

l prowadzić warsztaty psychoedukacyjne i zajęcia profilaktyczne dla rodziców dotyczące problemów wychowawczych, w tym warsztaty umiejętnościwychowawczych,

l wspierać uczniów z problemami w nauce i niepowodzeniamiszkolnymi,prowadzić zajęcia i wspierać uczniów z trudnościamiemocjonalno-społecznymi,

l pracować nad integracją zespołów klasowych, uczyć empatii, szacunku oraz tolerancji dla innych, kształtować właściwe relacje interpersonalne w tym umiejętność współpracy,

l uczyć odpowiedzialności za mienie i dobrowspólne,

l promowaćizachęcaćuczniówdoaktywnościfizycznejiaktywnegosposobuspędzaniaczasu wolnego oraz właściwego i zdrowego sposobu odżywiania się, stylużycia.

14. Program wychowawczo-profilaktyczny - etap przedszkolny

Cel: wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin Pomoc dzieciom w przezwyciężaniu trudności edukacyjnych, wynikających z deficytów rozwojowych i nieharmonijnego rozwoju. - zajęcia wspierające: dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia integracji sensorycznej, terapia pedagogiczna, logopedyczna, psychologiczna, nauczyciele, specjaliści Nauczyciele przedszkola W miarę potrzeb Rozpoznawanie i rozwijanie zdolności oraz zainteresowań dzieci. - udział w kołach zainteresowań prowadzonych przez wychowawcę i innych nauczycieli , - udział w uroczystościach szkolnych i apelach oraz imprezach i występach klasowych np. z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca itp., - udział w konkursach klasowych i szkolnych, - wycieczki i wyjścia pozaszkolne do obiektów kultury np. Biblioteki Publiczne, Teatry, Muzea, wycieczki krajoznawcze. Nauczyciele przedszkola Cały rok

Cel: wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej Świadomość własnej tożsamości i dziedzictwa narodowego, regionalnego lub etnicznego: - dostrzeganie i rozumienie wartości swego języka ojczystego, tradycji i kultury, świadomość swojej tożsamości narodowej, regionalnej lub etnicznej. - czytanie ze zrozumieniem tekstów literackich oraz informacyjnych, recytacje, wyjścia do teatru, kina, muzeum, na wystawy, wycieczki; - udział w świętach narodowych, patriotycznych, uroczystościach na szczeblu państwowym, regionalnym, lokalnym - udział w konkursach; - współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, będącymi istotnym źródłem informacji. Nauczyciele przedszkola Cały rok Zgodnie z harmonogramem Cały rok Przełamywanie barier w komunikacji z osobami innego pochodzenia, poznawanie i budowanie zainteresowania innymi kulturami. - prezentacje multimedialne o innych krajach tradycji i kulturze, - udział w wycieczkach edukacyjnych, turystyczno-krajoznawczych, - zapraszanie gości na lekcję, - wyjścia do Biblioteki Publicznej, teatru, kina, - udział w projektach i konkursach Nauczyciele Cały rok

Cel: Zachęcanie do dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. - pogadanki z grupą, - aktywne przyrządzanie zdrowych posiłków w grupie, - zajęcia ruchowe, w tym na świeżym powietrzu, - udział w Pikniku Szkolnym, akcjach i apelach dotyczących zdrowego stylu życia nauczyciele Cały rok Motywowanie dzieci do podnoszenia sprawności fizycznej i akcentowanie potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu oraz właściwego i zdrowego sposobu odżywiania się. - pogadanki z grupą; - imprezy szkolne: apele o tej tematyce; - rozmowy indywidualne z uczniami . Nauczyciele, psycholog, pedagog, terapeuta Cały rok W miarę potrzeb Uświadomienie rodzicom wartości i potrzeby dbania o zdrowie i kondycję fizyczną dzieci oraz właściwego sposobu odżywiania się. - pogadanki dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dziecka - spotkania indywidualne z rodzicami; - realizowanie programów w ramach profilaktyki prozdrowotnej w szkole przez pielęgniarkę szkolną. Nauczyciele wychowania fizycznego psycholog, pedagog, terapeuta, pielęgniarka Zebrania z rodzicami Dbanie o higienę osobistą i estetykę wyglądu wśród dzieci. - pogadanki z grupą; - zwracanie uwagi na problem przez wszystkich nauczycieli; - rozmowy indywidualne z rodzicami oraz podczas zebrań rodzicielskich; - konkursy profilaktyczne; - realizowanie badań i programów prozdrowotnych przez pielęgniarkę szkolną. Nauczyciele Cały rok Wg harmonogramu pielęgniarki Ukazanie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. - pogadanki z grupą; - konkursy profilaktyczne; - warsztaty z psychologiem; - realizowanie programów profilaktycznych i prozdrowotnych przez pielęgniarkę środowiskową; - poruszanie problemu podczas zebrań z rodzicami. Nauczyciele, psycholog, pielęgniarka w miarę potrzeb Dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. Wpajanie zasad bezpiecznego zachowania się w szkole, na placu szkolnym, domu i w drodze do szkoły. - dyżury nauczycieli; - opracowanie obowiązujących norm i zasad dotyczących dyscypliny i kultury; - pogadanki na temat bezpiecznej drogi do szkoły; - spotkania z Policją nauczyciele Cały rok Kształtowanie właściwych nawyków i postaw uczestnika ruchu drogowego. - prowadzenie zajęć z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego; - wykonanie notesu z numerami telefonów Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego. nauczyciele Cały rok Uświadomienie zasad bezpiecznego zachowania się podczas ferii i wakacji. - zajęcia na temat bezpiecznego zachowania się podczas ferii i wakacji; - realizowanie programów profilaktycznych nauczyciele Przed feriami, przed wakacjami

Cel: wspieranie rozwoju intelektualnego i poznawczego dziecka poprzez kształtowanie wrażliwości estetycznej, przyrodniczej, technicznej, rozbudzanie kreatywności, indywidualności, oryginalności Dostrzeganie wszelkich przejawów samodzielności i oryginalności dziecka. - udział w kołach zainteresowań i konkursach, - współpraca z rodzicami dzieci. Nauczyciele, Nauczyciele świetlicy Cały rok Stworzenie możliwości eksponowania swojej wiedzy i zdolności. -zajęcia w ramach wychowania przedszkolnego, - udział w konkursach, apelach, imprezach klasowych. nauczyciele Zgodnie z harmonogramem Zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka stosownie do jego potrzeb i możliwości. - współpraca z instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie, - rozmowy indywidualne wychowawcy z dzieckiem i rodzicami, - rozpoznawanie potencjału dziecka - nauczyciele, specjaliści, rodzice, - zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, - zajęcia wspierające i wyrównujące szanse edukacyjne, - pomoc specjalistów szkolnych Nauczyciele, Psycholog, Pedagog, terapeuta Cały rok Motywowanie i systematyczne wspieranie mechanizmów uczenia się dziecka umożliwiające podjęcie nauki na dalszym etapie edukacyjnym. - stosowanie aktywizujących metod pracy z dzieckiem angażujących wiele zmysłów, - opracowanie systemu pochwał i nagród za zaangażowanie i sumienną pracę na zajęciach, -zachęcanie do aktywności i wypowiedzi na forum grupy nauczyciele Cały rok Budowanie wrażliwości estetycznej dziecka poprzez tworzenie sytuacji edukacyjnych związanych z mową człowieka, zachowaniem, ruchem, środowiskiem, ubiorem, muzyką, tańcem, śpiewem, teatrem, plastyką. - realizowanie treści programowych z wychowawcą i innymi nauczycielami, zwłaszcza treści polonistycznych, plastycznych i muzycznych, pogadanki, - zwracanie uwagi na kulturę osobistą dziecka, kulturę słowa, prawidłowy sposób komunikacji z innymi, - promowanie właściwych postaw koleżeńskich i prospołecznych, opracowanie kodeksów klasowych obejmujących zasady dotyczące dyscypliny, kultury, szacunku, prawidłowego zachowania się wobec innych, - udział w akcjach społecznych, ekologicznych, --wyjścia do teatru, muzeum, kina, występy muzyczne, koncerty. Nauczyciele, bibliotekarz Cały rok Rozwijanie wrażliwości na wartości związane ze środowiskiem przyrodniczym. Kształtowanie postaw proekologicznych, świadomego postępowania i odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. - udział w wyjściach i wycieczkach turystyczno- krajoznawczych i edukacyjnych, - zachęcanie dzieci do konkursów o tej tematyce - realizowanie treści z edukacji przyrodniczej, - codzienne wyjścia na świeże powietrze. - realizowanie treści związanych z ochroną środowiska naturalnego w ramach edukacji przyrodniczej, - pogadanki na ten temat z wychowawcą, - angażowanie dzieci w działania na rzecz poprawy jakości środowiska poprzez udział w lokalnych i szkolnych akcjach i inicjatywach proekologicznych, - udział w apelach oraz konkursach związanych z tą tematyką. nauczyciele Cały rok Rozwijanie umiejętności i podejmowanie różnorodnych działań technicznych. - eksponowanie na forum klasy wytworów pracy dzieci, - zajęcia techniczne w ramach podstawy programowej, - udział w konkursach plastycznotechnicznych o różnorodnej tematyce, - udział w wycieczkach z nastawieniem na warsztaty manualne.

Cel: wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka Tworzenie sytuacji sprzyjających budowaniu prawidłowych relacji społecznych. - praca w grupach podczas zajęć, - swobodna zabawa pod opieką nauczyciela - wyjścia i wycieczki klasowe, - organizowanie okolicznościowych imprez klasowych, - warsztaty ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem, - zajęcia wychowawcze z nauczycielem w klasie. Nauczyciele, Pedagog, Psycholog, Terapeuta środowiskowy Cały rok Kształtowanie umiejętności rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi. - pogadanki z wychowawcą - uruchomienie inicjatywy wsparcia i pomocy koleżeńskiej, - udział w akcjach charytatywnych, -warsztaty ze specjalistami psychologiem, pedagogiem. psycholog Kształtowanie postawy empatii i wrażliwości na potrzeby innych, odpowiedzialności za grupę, do której jednostka przynależy - tworzenie koleżeńskich kodeksów klasowych; - praca w grupach na lekcjach, podejmowanie klasowych inicjatyw zespołowych; - organizowanie pomocy koleżeńskiej dla tych, którzy jej potrzebują w klasach; - udział w akcjach charytatywnych, zbiórkach dla najbardziej potrzebujących poza szkołą oraz przeprowadzanie akcji na terenie szkoły. nauczyciele Motywowanie dzieci do właściwego postępowania i reagowania na przejawy negatywnych zachowań. - stosowanie na co dzień klasowych reguł i ustaleń oraz obowiązującego w szkole systemu nagród i kar zawartego w Statucie Szkoły; - prowadzenie zeszytów wychowawczych oraz dzienniczków uwag; - rozmowy indywidualne z rodzicami prowadzone przez wychowawcę oraz innych nauczycieli; - spotkania indywidualne z rodzicami prowadzone przez psychologa i pedagogów szkolnych; - rozmowy motywacyjne z uczniami prowadzone przez psychologa i pedagogów. Wszyscy pracownicy szkoły Psycholog, Pedagog, Cały rok W miarę potrzeb Dbanie o kulturę osobistą dziecka, w tym kształtowanie postawy szacunku dla innych. - pogadanki na temat kultury słowa; - wyróżnianie za wysoką kulturę osobistą, - konkursy, plakaty propagujące kulturę osobistą; - zajęcia w kołach zainteresowań, udział w konkursach recytatorskich, ortograficznych, polonistycznych, teatralnych; - pogadanki z grupą; - praca warsztatowa, uczenie pozytywnych wzorców zachowań. nauczyciele Cały rok W miarę potrzeb Integrowanie oddziału przedszkolnego ze społecznością szkolną. -uroczystości oraz imprezy szkolne i klasowe również z udziałem rodziców, np. Piknik Szkolny, Koncert Świąteczny dla Rodziców; - zajęcia integracyjne w klasach; - wycieczki i wyjścia klasowe do obiektów kultury, wycieczki turystyczne, edukacyjne. nauczyciele Zgodnie z kalendarzem imprez

15. Program wychowawczo-profilaktyczny – pierwszy etap edukacyjny klasy I – III

Cel: wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia Zadania Sposoby realizacji odpowiedzialni terminy Budzenie dumy z dorobku tradycji i kultury ojczystej: - zapoznanie z symbolami narodowymi; - poznawanie najbliższej okolicy, stolicy i innych miast polskich, swojej miejscowości ,sylwetek słynnych Polaków, patrona szkoły - pogadanki, wycieczki, udział w uroczystościach szkolnych i lokalnych o wymowie patriotycznej, filmy, audycje telewizyjne i inne wychowawcy Cały rok Aktywizacja uczniów w życiu szkoły: - wdrażanie do podejmowania zadań i odpowiedzialności za ich realizację; - wspólne organizowanie imprez klasowych, niektórych zajęć, dekoracji klasy; - samopomoc koleżeńska, opieka nad klasopracownią, odpowiedzialność za ład i porządek w miejscu pracy. - wybory samorządu klasowego, przydział czynności, współuczestniczenie uczniów w przygotowywaniu imprez klasowych, udział w akcjach charytatywnych, wolontariat, pomoc słabszym, niepełnosprawnym, chorym, pogadanki z pielęgniarką, realizacja programów zdrowotnych. Opiekun samorządu szkolnego wychowawcy Wrzesień Zgodnie z kalendarzem imprez Uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie i grupie społecznej: - omówienie praw i obowiązków dziecka w rodzinie; - wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną; - przekazywanie systemów wartości związanych z rodziną; - szczególna opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych patologią; - zapoznanie z podstawowymi prawami ucznia, dziecka, człowieka; przekazanie informacji o tym, gdzie należy szukać pomocy np. w sytuacjach naruszania nietykalności, przemocy itp.; - wdrażanie do współpracy, jako formy zapobiegania zachowaniom agresywnym; - kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych, umiejętności opanowywania emocji, zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami o życiu emocjonalnym człowieka; zajęcia uczące form przeciwdziałania przemocy i budowania atmosfery szacunku i współpracy; - realizowanie funkcji opiekuńczo wychowawczej szkoły (zajęcia świetlicowe, dodatkowe zajęcia edukacyjne i wychowawcze – warsztaty, pomoc psychologiczno-pedagogiczna skierowana do uczniów i rodziców, opracowanie klasowych kodeksów). - pogadanki, warsztaty, organizowanie Dnia Dziecka, Matki, Ojca, Babci, Dziadka, Dni Rodziny, Piknik Szkolny; - dofinansowanie obiadów, pomoc dzieciom z rodzin ubogich, patologicznych; - współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę w działaniach na rzecz dziecka i rodziny Wychowawcy Osoby odpowiedziane za organizację imprez Zgodnie z kalendarzem imprez cały rok

Cel: wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej Świadomość własnej tożsamości i dziedzictwa narodowego, regionalnego lub etnicznego: - dostrzeganie i rozumienie wartości swego języka ojczystego, tradycji i kultury, świadomość swojej tożsamości narodowej, regionalnej lub etnicznej; -poznawanie elementów przyrody, historii, kultury materialnej i duchowej spuścizny narodowej, regionalnej lub etnicznej. - czytanie ze zrozumieniem tekstów literackich oraz informacyjnych, recytacje, wyjścia do teatru, kina, muzeum, na wystawy, wycieczki; - udział w świętach narodowych, patriotycznych, uroczystościach na szczeblu państwowym, regionalnym, lokalnym - udział w konkursach. Wychowawcy Cały rok Zgodnie z kalendarzem Imprez

Cel: formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób, budowanie pozytywnych relacji i prawidłowej komunikacji z innymi Integrowanie grupy klasowej i całej społeczności szkolnej. - uroczystości oraz imprezy szkolne i klasowe również z udziałem rodziców, np. Piknik Szkolny, Jasełka(wychowawcy, nauczyciele); - zajęcia integracyjne w klasach wychowawcy Cały rok Dbanie o kulturę osobistą ucznia, używania słów i zwrotów grzecznościowych, kulturalnego zachowania wobec innych, (eliminowania wulgaryzmów i niestosownego słownictwa), w tym kształtowanie postawy szacunku wobec osób dorosłych, nauczycieli i innych pracowników szkoły. - pogadanki na temat kultury słowa; - wyróżnianie za wysoką kulturę osobistą a dyscyplinowanie za niewłaściwe zachowanie poprzez udzielanie upomnień, wpisy do zeszytu uwag; - konkursy, plakaty propagujące kulturę osobistą; - zajęcia w kołach zainteresowań, udział w konkursach recytatorskich, ortograficznych, polonistycznych, teatralnych; - szkolny Dzień Życzliwości; - pogadanki na godzinach wychowawczych; - praca warsztatowa, uczenie pozytywnych wzorców zachowań Wszyscy nauczyciele Cały rok Motywowanie uczniów do właściwego zachowania poprzez przestrzeganie systemu nagród i kar. - stosowanie na co dzień klasowych reguł i ustaleń oraz obowiązującego w szkole systemu nagród i kar zawartego w Statucie Szkoły; - prowadzenie zeszytów wychowawczych oraz dzienniczków uwag; - rozmowy indywidualne z rodzicami prowadzone przez wychowawcę oraz innych nauczycieli; - spotkania indywidualne z rodzicami prowadzone przez psychologa i pedagogów szkolnych; - rozmowy motywacyjne z uczniami prowadzone przez psychologa i pedagogów. Wszyscy pracownicy szkoły Psycholog, pedagog Kształtowanie postawy empatii i wrażliwości na potrzeby innych, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za grupę, do której jednostka przynależy. - tworzenie koleżeńskich kodeksów klasowych; - praca w grupach na lekcjach, podejmowanie klasowych inicjatyw zespołowych; - organizowanie pomocy koleżeńskiej dla tych, którzy jej potrzebują w klasach; - udział w akcjach charytatywnych, zbiórkach dla najbardziej potrzebujących poza szkołą oraz przeprowadzanie akcji na terenie szkoły; - działanie w organizacjach szkolnych, wychowawcy Dbanie o poszanowania mienia wspólnego, estetykę klasy, szkoły i otoczenia. - rozmowy na ten temat na godzinie wychowawczej, egzekwowanie przez nauczycieli, personel szkolny porządku w klasie, na korytarzach szkolnych; - podejmowanie inicjatyw i akcji przez uczniów w ramach lekcji przyrody, związanych z dbaniem o czystość otoczenia i środowiska. Wychowawcy, nauczyciele Motywowanie uczniów do nauki i wywiązywania się z obowiązków szkolnych - nagradzanie na apelach i uroczystościach szkolnych za postępy w nauce, udział w konkursach, olimpiadach, systematyczne uczęszczanie do szkoły, zawodach i turniejach sportowych; - pochwały przy klasie, pochwała do dzienniczka ucznia w librusie; - organizowanie pomocy uczniom mającym problemy z nauką tj. zajęć dydaktycznowyrównawczych oraz pomocy specjalistycznej tj. psychologicznopedagogicznej, korekcyjno-kompensacyjnej, logopedycznej; Dyrektor, Wychowawcy Logopeda, Pedagog, Terapeuta środowiskowy Propagowanie wśród uczniów postawy dezaprobaty dla zachowań agresywnych. - pogadanki, konkursy dotyczące zjawiska przemocy; - zajęcia integracyjne i wychowawcze w klasach; - ukazywanie społecznie akceptowanych postaw przez wykorzystanie wzorców literackich i filmowych; - stosowanie określonych sankcji wobec sprawców przemocy; - spotkanie z policjantem i kuratorem sądowym; - opracowanie wykazu sankcji grożących sprawcom przemocy; - ustalenie zasad współżycia w klasie, szkole i poza nią, opracowanie kontraktów klasowych; - ograniczenie możliwości korzystania z telefonu komórkowego w sytuacjach naruszających godność osobistą innych. wychowawcy Eliminowanie zachowań ryzykownych. Zajęcia profilaktyczne dla grup ryzyka, uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, stwarzających problemy wychowawcze. - stworzenie grupy socjoterapeutycznej; - realizowanie następujących programów o charakterze profilaktycznym: „Spójrz inaczej”, „Spójrz inaczej na agresję”, „Trzy koła” oraz warsztatów: „Trening Zastępowania Agresji”, „Trening kontroli złości”. Wychowawcy, Pedagog, Psycholog, Terapeuta środowiskowy Reagowanie na wszelkie przejawy nagannych zachowań wśród uczniów w szkole. - rozmowy dyscyplinujące, profilaktyczne z uczniem); - uwagi w dzienniku; - informowanie rodziców, rozmowy indywidualne z rodzicami (wychowawca, pedagog); - spotkania i pogadanki z Policją. wychowawca, nauczyciele, psycholog, pedagog Uświadomienie rodzicom wagi zjawiska przemocy i agresji. - warsztaty dla rodziców, pogadanki podczas zebrań rodzicielskich. wychowawcy Pomoc uczniom mającym problemy w relacjach rówieśniczych, przynależności do grupy. - warsztaty integracyjne, trening komunikacji interpersonalnej, asertywności; - rozmowy indywidualne z uczniem, rodzicami; Psycholog, pedagog Przełamywanie barier w komunikacji z innymi, zwłaszcza z osobami innego pochodzenia, koloru skóry, tradycji i kultury. - warsztaty integracyjne w klasach - rozmowy na godzinach wychowawczych, pogadanki oraz konkursy na temat wiedzy o innych krajach i narodowościach, prezentacje multimedialne przygotowywane przez uczniów w tym uczniów obcokrajowców; psycholog, pedagog); Kształtowanie poczucia szacunku i tolerancji dla innych. - poruszanie tematyki szacunku, tolerancji, koleżeństwa podczas godzin wychowawczych; - nagradzanie za postawy koleżeńskie wobec innych wychowawcy

Cel : wspieranie rozwoju intelektualnego np. poprzez rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania; rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki Rozwijanie nawyków samokształcenia i stałego doskonalenia się. Umożliwienie dostępu do informacji o otaczającej rzeczywistości. - zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, udział w konkursach; nauczyciele Cały rok Stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, zdolności, umiejętności i zainteresowań - lekcje przedmiotowe, godziny wychowawcze, koła zainteresowań, konkursy, apele; nauczyciele Cały rok Dostrzeganie u wychowanków wszelkich przejawów samodzielności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności -nagradzanie przez wychowawcę, nauczycieli tego typu postaw; wychowawcy Cały rok Inspirowanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów, wykonywania projektów, prezentacji. - lekcje przedmiotowe koła zainteresowań, realizowanie programów i projektów zachęcanie uczniów do wzięcia w nich udziału Nauczyciele- Opiekunowie Kółek zainteresowań Cały rok Kształtowanie kompetencji językowych. Odbiór utworów literackich i innych tekstów kultury. - opracowywanie tekstów, utworów literackich, na lekcjach przedmiotowych, analiza, pobudzanie do dyskusji; nauczyciele Cały rok Zachęcanie do indywidualnych prób twórczych. - prowokowanie do indywidualnych wypowiedzi ustnych, recytacji tekstów, zachęcanie do wypowiedzi pisemnych; - praca w zespole nad zagadnieniem, problemem; - udział w konkursach, olimpiadach; nauczyciele Cały rok Kształtowanie umiejętności rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów. Rozwijanie kompetencji i zainteresowań czytelniczych. - zajęcia w bibliotece szkolnej i publicznej, lekcje czytelnicze, konkursy; bibliotekarz W miarę potrzeb Kształtowanie umiejętności wykorzystywania technologii informatycznych (posługiwanie się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi) - wykorzystywanie umiejętności informatycznych na zajęciach z różnych przedmiotów do pracy nad tekstem, wykonywaniu obliczeń, przetwarzaniu informacji i jej prezentacji w różnych postaciach Nauczyciel informatyki Cały rok Przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, telewizji i telefonów komórkowych, uwrażliwienie na problem naruszenia godności osobistej innych - konkursy; - pogadanki na godzinach wychowawczych - ukazanie zagrożeń płynących ze środków multimedialnych, zajęcia dotyczące przeciwdziałania przemocy w Internecie, uzależnieniom od komputera, świadomego korzystania z komputera (wychowawca, psycholog, pedagog); - rozmowy indywidualne z uczniami; - pogadanki dla rodziców, warsztaty ze specjalistą; Wychowawcy, Psycholog, Pedagog, Terapeuta środowiskowy Cały rok Zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. - długofalowe indywidualne spotkania wychowawcy z uczniem, - współpraca z rodzicami w rozwijaniu potencjału uczniów, - współpraca z lokalnymi instytucjami wspierającymi rozwój dziecka, - rozpoznanie potencjału ucznia (nauczyciele, psycholog, pedagog); - badania diagnostyczne (psycholog); - współpraca z Poradnią PsychologicznoPedagogiczną, poradniami specjalistycznymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie; - realizowanie Rządowych Programów pomocowych MEN- wyprawka szkolna i innych, stypendia szkolne, zasiłki szkolne, dożywianie, dofinansowanie do podręczników; - zajęcia pozalekcyjne: koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, terapia pedagogiczna; - pomoc specjalistów; psychologa, pedagoga, logopedy, pedagoga terapeuty, konsultacje; - zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z uczniami powracającymi z zagranicy, cudzoziemcami (nauczyciele); - zespół ds. pomocy psychologicznopedagogicznej, IPET ; Wychowawcy, Psycholog, Pedagog, Terapeuta środowiskowy Psycholog, Logopeda, Pedagog Członkowie zespołów Cały rok Cały rok Motywowanie uczniów do wywiązywania się z obowiązków szkolnych w sytuacji nauczania zdalnego, czy hybrydowego. Określenie wymagań i oczekiwań wobec uczniów, motywowanie do systematycznej i sumiennej pracy. Wspieranie zwłaszcza uczniów z problemami w nauce. - przygotowanie uczniów do możliwości takiej pracy poprzez przeprowadzenie pogadanek na godzinach wychowawczych, lekcjach przedmiotowych, omówienie problemów i trudności zgłaszanych przez uczniów wynikających z tego typu nauczania) wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog Cały rok Współpraca z rodzicami w zakresie egzekwowania od ucznia pracy w formie zdalnej. Wspieranie rodziców uczniów z niepowodzeniami szkolnymi w tego typu nauczaniu. - kontakt osobisty z rodzicem przez dziennik elektroniczny librus lub inne komunikatory). wychowawca, nauczyciele, psycholog, pedagog inni specjaliści Cały rok

Cel: zachęcanie do aktywnego i zdrowego stylu życia Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. - zajęcia sportowe w ramach SKS-ów; - konkursy sportowe -udział w Pucharze Wójta nauczyciele Cały rok Motywowanie uczniów do podnoszenia sprawności fizycznej i akcentowanie potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu oraz właściwego i zdrowego sposobu odżywiania się - pogadanki w ramach godzin wychowawczych z klasą oraz zajęć przedmiotowych; - imprezy szkolne: apele o tej tematyce; - rozmowy indywidualne z uczniami); wychowawca, nauczyciele, psycholog, pedagog Uświadomienie rodzicom wartości i potrzeby dbania o zdrowie i kondycję fizyczną dzieci oraz właściwego sposobu odżywiania się. - pogadanki dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dziecka; - spotkania indywidualne z rodzicami; - realizowanie programów w ramach profilaktyki prozdrowotnej w szkole przez pielęgniarkę środowiskową; nauczyciele wychowania fizycznego wychowawca, nauczyciele, psycholog, pedagodzy, pielęgniarka środowiskowa Cały rok Dbanie o higienę osobistą i estetykę wyglądu wśród uczniów. - pogadanki z uczniami na godzinie wychowawczej; - zwracanie uwagi na problem przez wszystkich nauczycieli; - rozmowy indywidualne z rodzicami oraz podczas zebrań rodzicielskich; - konkursy profilaktyczne; - realizowanie badań i programów prozdrowotnych; wychowawcy Cały rok Kształtowanie postaw proekologicznych, świadomego i odpowiedzialnego postępowania za stan środowiska naturalnego realizowanie treści związanych z ochroną środowiska naturalnego w ramach edukacji przyrodniczej, - pogadanki na ten temat z wychowawcą, - angażowanie uczniów w działania na rzecz poprawy jakości środowiska poprzez udział w lokalnych i szkolnych akcjach i inicjatywach proekologicznych, - udział w apelach związanych z tą tematyką oraz konkursach wychowawcy Cały rok

Cel: wdrażanie treści kształcenia z zakresu bezpieczeństwa państwa, organizacji działań ratowniczych, edukacji zdrowotnej i pierwszej pomocy Bezpieczeństwo państwa. Znajomość podstawowych pojęć związanych z bezpieczeństwem państwa: istota problemu bezpieczeństwa, składniki bezpieczeństwa państwa, geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa, wynikające z położenia Polski, rola organizacji międzynarodowych w zapewnieniu bezpieczeństwa kraju. W ramach realizacji celu „Rozumienie istoty bezpieczeństwa państwa” ważne jest, aby korzystać z pomocy multimedialnych, które przybliżą uczniom istotę bezpieczeństwa i charakterystykę jego zagrożeń. Zajęcia w tym przypadku powinny też być wspomagane wizytami w instytucjach państwowych, stojących na straży bezpieczeństwa. Istotne znaczenie w rozwoju młodzieży ma wychowanie mające na celu kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia odpowiedzialności za dorobek minionych pokoleń wychowawcy Cały rok Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych). Kształtowanie świadomości występowania zagrożeń dla zdrowia, życia i bezpieczeństwa człowieka. - udział uczniów w próbnej ewakuacji szkoły, uczniów należy wdrażać do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych, wskazując, w jaki sposób uzyskać pomoc od osób godnych zaufania i służb ratunkowych wychowawcy Cały rok Znajomość zasad postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń pochodzenia naturalnego i wywołanych przez człowieka: pożaru, wypadku komunikacyjnego, zagrożenia powodzią, intensywnej śnieżycy, uwolnienia niebezpiecznych środków chemicznych, zdarzenia terrorystycznego. - pogadanki na godzinach wychowawczych na temat dbania o bezpieczeństwo własne i innych, wychowawcy Cały rok Znajomość roli różnych służb ratunkowych i innych podmiotów oraz znaczenie bezwzględnego stosowania się do ich zaleceń. - pogadanki z Policją, - przypomnienie ważnych numerów alarmowych, wychowawcy W miarę potrzeb Ochrona zdrowia swojego i innych w sytuacji pandemii Covid-19. Motywowanie i egzekwowanie wśród uczniów samodyscypliny w zakresie przestrzegania obostrzeń występujących w szkole. - zapoznanie uczniów z procedurą szkolną i zobowiązanie uczniów do przestrzegania reżimu sanitarnego (częste mycie rąk – po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie z placu zabaw, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.), - pogadanki z wychowawcą, wzbudzanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych wychowawcy wrzesień Podstawy pierwszej pomocy. Zdolność rozpoznawania potencjalnych źródeł zagrożeń. Rozwijanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Rozumienie znaczenia podejmowania tego typu działań. Na zajęciach należy zwrócić szczególną uwagę na wykształcenie umiejętności praktycznych, szczególnie rozpoznawania niebezpieczeństw i właściwego reagowania na nie. Istotne jest też kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pierwszej pomocy. Uczeń, który zaczyna realizację zajęć z zakresu pierwszej pomocy, powinien być należycie przygotowany już w klasach młodszych do reagowania na nagły wypadek. wychowawcy Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym oraz zbiorowym. Kształtowanie wśród uczniów świadomości zależności między zdrowiem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, a społecznym, wpływu stresu na zdrowie, zachowań prozdrowotnych oraz zagrażających zdrowiu, i ich konsekwencji Należy przede wszystkim uwzględnić realne potrzeby zdrowotne, edukacyjne i informacyjne danej grupy uczniów (np. otyłość). Konieczne jest przy tym takie ujęcie problematyki, aby uczniowie, których ten problem dotyczy, nie czuli się stygmatyzowani, szykanowani czy wykluczeni ze społeczności uczniowskiej i szkolnej. Zajęcia mogą być uzupełniane innymi formami, wśród których wymienić można: a) wizyty w instytucjach ratowniczych; b) spotkania, prelekcje, wykłady z policjantami, ratownikami medycznymi, kombatantami, ekologami, psychologami itp.; c) udział w konkursach, których zakres jest zbieżny z problematyką przedmiotu, d) edukacja dla bezpieczeństwa. wychowawcy Dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. Wpajanie zasad bezpiecznego zachowania się w szkole, na placu szkolnym, domu i w drodze do szkoły. - dyżury nauczycieli; - opracowanie obowiązujących norm i zasad dotyczących dyscypliny i kultury; - opracowanie broszurki na temat bezpieczeństwa, regulaminu bezpiecznego zachowania; - pogadanki na temat bezpiecznej drogi do szkoły; - spotkania z Policją; wychowawcy Wrzesień Cały rok Kształtowanie właściwych nawyków i postaw uczestnika ruchu drogowego. Uświadomienie zasad bezpiecznego zachowania się podczas ferii i wakacji. - prowadzenie zajęć z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego; - wykonanie notesu z numerami telefonów Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego; - zajęcia na temat bezpiecznego zachowania się podczas ferii i wakacji; -realizowanie programów profilaktycznych wychowawcy Przed feriami, Przed wakacjami

16. Program wychowawczo-profilaktyczny – drugi etap edukacyjny

klasy IV – VIII

Cel: wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne terminy Budzenie dumy z dorobku, tradycji i kultury ojczystej: - kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku dla historii i tradycji, symbolów narodowych; - zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami obywateli zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; - zapoznanie z historią i tradycjami symboli narodowych; - zapoznanie z sylwetkami sławnych Polaków. - uroczystości szkolne, środowiskowe (Święto Niepodległości, 3 Maja), konkursy, wystawy, gazetki, wycieczki do miejsc Pamięci Narodowej, „Żywe” lekcje historii; Wychowawcy, nauczyciele historii Cały rok Zgodnie z kalendarzem 1. Stwarzanie uczniom możliwości współdecydowania o klasie i szkole. 2. Pogłębienie znajomości i rozumienia zasad zawartych w Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka. 3. Zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania demokratycznego państwa. 4. Uczenie zasad demokracji poprzez stosowanie metod aktywnego nauczania. 5. Wykorzystywanie wyborów samorządowych i parlamentarnych do zapoznawania się z zasadami demokracji i uczenia się kultury politycznej. - praca w samorządzie klasowym i szkolnym, opieka nad pracownią, terenem szkolnym, organizowanie imprez klasowych i szkolnych; - wybory do Samorządu Szkolnego, - pogadanki na godzinach z wychowawcą na temat Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka. Opiekun samorządu Cały rok wrzesień Cel: wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej Świadomość własnego dziedzictwa narodowego, regionalnego lub etnicznego. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej lub etnicznej, szacunku do języka, kultury i tradycji. Kształtowanie postawy otwartości wobec innych kultur i szacunku dla ich dorobku. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi zainteresowań uczniów i ich świadomego uczestnictwa w kulturze. - czytanie ze zrozumieniem tekstów literackich oraz informacyjnych, recytacje, prezentacje, lekcje przedmiotowe, godzina wychowawcza; - wyjścia do teatru, kina, muzeum, na wystawy, wycieczki, udział w świętach narodowych, patriotycznych, uroczystościach na szczeblu państwowym, regionalnym, lokalnym; - udział w konkursach, olimpiadach, (nauczyciele, wychowawcy). Wychowawcy, nauczyciele poloniści Cały rok Cel: formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób, budowanie pozytywnych relacji i prawidłowej komunikacji z innymi Budowanie więzi klasowych, integrowanie całej społeczności szkolnej. Dbanie o kulturę osobistą ucznia, używania słów i zwrotów grzecznościowych, kulturalnego zachowania wobec innych, (eliminowania wulgaryzmów i niestosownego słownictwa), w tym postawy szacunku wobec osób dorosłych, nauczycieli i innych pracowników szkoły. - uroczystości oraz imprezy szkolne i klasowe również z udziałem rodziców, np. Piknik Szkolny, Jasełka(wychowawcy, nauczyciele); - zajęcia integracyjne w klasach - wycieczki i wyjścia klasowe do obiektów kultury, Zielona Szkoła, wycieczki turystyczne, edukacyjne; zajęcia w ramach świetlicy szkolnej; - udział uczniów w kołach zainteresowań; - pogadanki na temat kultury słowa; - wyróżnianie za wysoką kulturę osobistą a dyscyplinowanie za niewłaściwe zachowanie poprzez udzielanie upomnień, wpisy do zeszytu uwag; - konkursy, plakaty propagujące kulturę osobistą; - zajęcia w kołach zainteresowań, udział w konkursach recytatorskich, ortograficznych, polonistycznych, teatralnych; - szkolny Dzień Życzliwości; - pogadanki na godzinach wychowawczych; - praca warsztatowa, uczenie pozytywnych wzorców zachowań; Wychowawcy Nauczyciele Pedagog, psycholog, terapeuta środowiskowy wychowawcy nauczyciele świetlicy nauczyciele Zgodnie z Kalendarze Imprez Cały rok Motywowanie uczniów do właściwego zachowania poprzez przestrzeganie systemu nagród i kar. Kształtowanie postawy empatii i wrażliwości na potrzeby innych, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za grupę, do której jednostka przynależy. Dbanie o poszanowania mienia wspólnego, estetykę klasy, szkoły i otoczenia. Motywowanie uczniów do nauki i wywiązywania się z obowiązków szkolnych. Propagowanie wśród uczniów postawy dezaprobaty dla zachowań agresywnych. Eliminowanie zachowań ryzykownych. Zajęcia profilaktyczne dla grup ryzyka, uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, stwarzających problemy wychowawcze. Reagowanie na wszelkie przejawy nagannych zachowań wśród uczniów w szkole Uświadomienie rodzicom wagi zjawiska przemocy i agresji. Pomoc uczniom mającym problemy w relacjach rówieśniczych, przynależności do grupy. Przełamywanie barier w komunikacji z innymi, zwłaszcza z osobami innego pochodzenia, koloru skóry, tradycji i kultury. - stosowanie na co dzień klasowych reguł i ustaleń oraz obowiązującego w szkole systemu nagród i kar zawartego w Statucie Szkoły; - rozmowy indywidualne z rodzicami prowadzone przez wychowawcę oraz innych nauczycieli; - spotkania indywidualne z rodzicami prowadzone przez psychologa i pedagogów szkolnych; - rozmowy motywacyjne z uczniami prowadzone przez psychologa i pedagogów; - tworzenie koleżeńskich kodeksów klasowych; - praca w grupach na lekcjach, podejmowanie klasowych inicjatyw zespołowych; - organizowanie pomocy koleżeńskiej dla tych, którzy jej potrzebują w klasach; - udział w akcjach charytatywnych, zbiórkach dla najbardziej potrzebujących poza szkołą oraz przeprowadzanie akcji na terenie szkoły; - działanie w organizacjach szkolnych: Samorządzie Szkolnym; - rozmowy na ten temat na godzinie wychowawczej, egzekwowanie przez nauczycieli, personel szkolny porządku w klasie, na korytarzach szkolnych; - podejmowanie inicjatyw i akcji przez uczniów w ramach lekcji przyrody, związanych z dbaniem o czystość otoczenia i środowiska; - nagradzanie na apelach i uroczystościach szkolnych za postępy w nauce, udział w konkursach, olimpiadach, systematyczne uczęszczanie do szkoły, zawodach i turniejach sportowych; - pochwały przy klasie, pochwała do dzienniczka ucznia w librusie; - organizowanie pomocy uczniom mającym problemy z nauką tj. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz pomocy specjalistycznej tj. psychologiczn-opedagogicznej, korekcyjno-kompensacyjnej, logopedycznej; - pogadanki, konkursy dotyczące zjawiska przemocy; - zajęcia integracyjne i wychowawcze w klasach - ukazywanie społecznie akceptowanych postaw przez wykorzystanie wzorców literackich i filmowych; - stosowanie określonych sankcji wobec sprawców przemocy; - spotkanie z policjantem i kuratorem sądowym; - opracowanie wykazu sankcji grożących sprawcom przemocy; - ustalenie zasad współżycia w klasie, szkole i poza nią, opracowanie kontraktów klasowych; - ograniczenie możliwości korzystania z telefonu komórkowego w sytuacjach naruszających godność osobistą innych; - stworzenie grupy socjoterapeutycznej; - realizowanie następujących programów o charakterze profilaktycznym: „Spójrz inaczej”; „Spójrz inaczej na agresję”; „Trzy koła”; oraz warsztatów: „Trening Zastępowania Agresji”; „Trening kontroli złości”; - rozmowy dyscyplinujące, profilaktyczne z uczniem ; - uwagi w dzienniku uwag; - informowanie rodziców, rozmowy indywidualne z rodzicami; - warsztaty dla rodziców, pogadanki podczas zebrań rodzicielskich; - warsztaty integracyjne, trening komunikacji interpersonalnej, asertywności; - warsztaty integracyjne w klasach; - rozmowy na godzinach wychowawczych, pogadanki oraz konkursy na temat wiedzy o innych krajach i narodowościach, prezentacje multimedialne przygotowywane przez uczniów w tym uczniów obcokrajowców . Wszyscy pracownicy szkoły wychowawcy pedagog, psycholog Opiekun samorządu szkolnego Wychowawcy Dyrektor Wychowawcy Nauczyciele Psycholog, Logopeda, Terapeuta środowiskowy wychowawcy Terapeuta środowiskowy, Wychowawca, Psycholog Wychowawca wychowawca psycholog, terapeuta środowiskowy wychowawcy Cały rok Cały rok W miarę potrzeb Kształtowanie poczucia szacunku i tolerancji dla innych. - poruszanie tematyki szacunku, tolerancji, koleżeństwa podczas godzin wychowawczych, - nagradzanie za postawy koleżeńskie wobec innych wychowawcy Cały rok Cel: wspieranie rozwoju intelektualnego np. poprzez rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania; rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauk. Rozwijanie nawyków samokształcenia i stałego doskonalenia się. Umożliwienie dostępu do informacji o otaczającej rzeczywistości. Stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, zdolności, umiejętności i zainteresowań. Dostrzeganie u wychowanków wszelkich przejawów samodzielności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności. Inspirowanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów, wykonywania projektów, prezentacji. Kształtowanie kompetencji językowych. Odbiór utworów literackich i innych tekstów kultury. Zachęcanie do indywidualnych prób twórczych. Rozwijanie kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Kształtowanie umiejętności rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów. Kształtowanie umiejętności wykorzystywania technologii informatycznych (posługiwanie się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi). Przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie (w tym telewizji i telefonów komórkowych), krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci. Uwrażliwienie na problem naruszenia godności osobistej innych. Zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Stwarzanie uczniom równych szans rozwoju intelektualnego. Zagospodarowanie czasu wolnego bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych. Zapoznanie z zasadami, metodami i technikami efektywnego uczenia się. Motywowanie uczniów do wywiązywania się z obowiązków szkolnych w sytuacji nauczania zdalnego, czy hybrydowego. Określenie wymagań i oczekiwań wobec uczniów, motywowanie do systematycznej i sumiennej pracy. Wspieranie zwłaszcza uczniów z problemami w nauce. Współpraca z rodzicami w zakresie egzekwowania od ucznia pracy w formie zdalnej. Wspieranie rodziców uczniów z niepowodzeniami szkolnymi w tego typu nauczaniu. - zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, udział w konkursach; - lekcje przedmiotowe, godziny wychowawcze, koła zainteresowań, konkursy, apele; - nagradzanie przez wychowawcę, nauczycieli tego typu postaw; - lekcje przedmiotowe, koła zainteresowań, realizowanie programów i projektów zachęcanie uczniów do wzięcia w nich udziału; - opracowywanie tekstów, utworów literackich, na lekcjach przedmiotowych, analiza, pobudzanie do dyskusji; -prowokowanie do indywidualnych wypowiedzi ustnych, recytacji tekstów, zachęcanie do wypowiedzi pisemnych; - praca w zespole nad zagadnieniem, problemem; - udział w konkursach, olimpiadach; - zajęcia w bibliotece szkolnej i publicznej, lekcje czytelnicze, konkursy; - wykorzystywanie umiejętności informatycznych na zajęciach z różnych przedmiotów do pracy nad tekstem, wykonywaniu obliczeń, przetwarzaniu informacji i jej prezentacji w różnych postaciach, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi; - konkursy -pogadanki na godzinach wychowawczych – ukazanie zagrożeń płynących ze środków multimedialnych, zajęcia dotyczące przeciwdziałania przemocy w Internecie, uzależnienia od komputera, świadomego korzystania z komputera; - rozmowy indywidualne z uczniami, pogadanki dla rodziców, warsztaty ze specjalistą; - -współpraca z rodzicami w rozwijaniu potencjału uczniów, -współpraca z lokalnymi instytucjami wspierającymi rozwój dziecka, - rozpoznanie potencjału ucznia; - badania diagnostyczne ; - współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, poradniami specjalistycznymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecka i rodzinie; - realizowanie Rządowych Programów pomocowych MEN- wyprawka szkolna i innych, stypendia szkolne, zasiłki szkolne, dożywianie, dofinansowanie do podręczników; - zajęcia pozalekcyjne: koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; - pomoc specjalistów; psychologa, pedagoga, logopedy, pedagoga terapeuty, konsultacje; - zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z uczniami powracającymi z zagranicy, cudzoziemcami (nauczyciele); - zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, IPET; -oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania; - pogadanki na godzinach wychowawczych, lekcjach przedmiotowych, warsztaty - przygotowanie uczniów do możliwości takiej pracy poprzez przeprowadzenie pogadanek na godzinach wychowawczych, lekcjach przedmiotowych, omówienie problemów i trudności zgłaszanych przez uczniów wynikających z tego typu nauczania, - kontakt osobisty z rodzicem przez dziennik elektroniczny librus lub inne komunikatory (wychowawca, nauczyciele, psycholog, pedagog inni specjaliści). Wszyscy nauczyciele Wszyscy nauczyciele Nauczyciele poloniści, bibliotekarz Nauczyciele Informatyki, Bibliotekarz Nauczyciele Nauczyciele Informatyki Wychowawcy Wychowawcy, Szkolni specjaliści Psycholog, Pedagog Wychowawca, Nauczyciele, Psycholog, pedagog Cały rok Cały rok Cel: zachęcanie do aktywnego i zdrowego stylu życia Uświadomienie wartości zdrowego stylu życia bez nałogów. Dostarczenie wiedzy o uzależnieniach i ich skutkach. Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz zagrożeniom związanym z zażywaniem środków i substancji odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych. Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności odmawiania, wzmacnianie poczucia własnej wartości. Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. Praca nad budowaniem odpowiedzialności za własne zdrowie. Motywowanie uczniów do podnoszenia sprawności fizycznej i akcentowanie potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu oraz właściwego i zdrowego sposobu odżywiania się. Uświadomienie rodzicom wartości i potrzeby dbania o zdrowie i kondycję fizyczną dzieci oraz właściwego sposobu odżywiania się. Dbanie o higienę osobistą i estetykę wyglądu wśród uczniów. Ukazanie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. - zajęcia warsztatowe, - pogadanki; - realizowanie programów profilaktycznych; - pogadanki dla uczniów o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu (zażywania środków odurzających) i substancji psychoaktywnych; - prezentacja filmów, publikacji, literatury na temat tych zagrożeń i zachowań przestępczych; - zajęcia psychoedukacyjne na ten temat również dla rodziców; - szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz specjalistów na temat rozpoznawania i konsekwencji zażywania substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych; - szkolenia dla rodziców na temat środków odurzających i innych substancji psychoaktywnych; - pogadanki dla uczniów o szkodliwości zażywania środków i substancji odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz innych substancji psychoaktywnych; - nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym poradniami specjalistycznymi, Państwową Inspekcją Sanitarną, Policją i innymi organizacjami oraz fundacjami zajmującymi się zapobieganiem narkomanii i uzależnieniom, realizowanie programów profilaktycznych i promocji zdrowia, - udostępnianie w szkole materiałów informacyjnych: plakatów, ulotek, numerów telefonów instytucji pomocowych, adresów stron internetowych poświęconych profilaktyce narkomanii; - realizowanie przez nauczycieli na lekcjach przedmiotowych i godzinach wychowawczych treści związanych ze zgubnym wpływem uzależnień i nałogów na życie człowieka oraz szkodliwością zażywania substancji psychoaktywnych, promowanie zdrowego stylu życia, - proponowanie uczniom bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności, pasje i zainteresowania uczniów, - realizowanie projektów edukacyjnych i społecznych, angażowanie uczniów w działania na rzecz szkoły oraz innych podmiotów, podejmowanie inicjatyw związanych z wolontariatem i pomocą charytatywną sprzyjających rozwijaniu postaw prospołecznych i aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym, - zajęcia warsztatowe z zakresu komunikacji, umiejętności interpersonalnych; - rozmowy indywidualne z uczniem o charakterze terapeutycznym; - zajęcia sportowe w ramach SKS - Zawody o Puchar Wójta - konkursy; - pogadanki w ramach godzin wychowawczych z klasą oraz zajęć przedmiotowych; - imprezy szkolne: apele o tej tematyce; - rozmowy indywidualne z uczniami; - pogadanki dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dziecka, nauczyciele wychowania fizycznego; - spotkania indywidualne z rodzicami; - realizowanie programów w ramach profilaktyki prozdrowotnej w szkole przez pielęgniarkę szkolną; - pogadanki z uczniami na godzinie wychowawczej; - zwracanie uwagi na problem przez wszystkich nauczycieli; - rozmowy indywidualne z rodzicami oraz podczas zebrań rodzicielskich; - konkursy profilaktyczne; - realizowanie badań i programów prozdrowotnych; - pogadanki na godzinie wychowawczej, lekcje przyrody; - konkursy profilaktyczne; - warsztaty z psychologiem; - realizowanie programów profilaktycznych i prozdrowotnych przez pielęgniarkę szkolną, badania przesiewowe słuchu; - poruszanie problemu podczas zebrań z rodzicami. Pielęgniarka, Pedagog Wychowawcy, Pedagog, Terapeuta środowiskowy Wychowawcy, Pedagog Nauczyciele w-f Wychowawcy, Psycholog, Pedagog wychowawca, nauczyciele, psycholog, pedagodzy, pielęgniarka szkolna Cel: Kształtowanie postaw związanych z ochroną środowiska i działań proekologicznych. Rozbudzanie zainteresowania uczniów kwestiami związanymi z ochroną środowiska, w tym ochroną powietrza, gospodarką niskoemisyjną, zmianami klimatu, zanieczyszczeniem środowiska tworzywami sztucznymi. Budowanie postaw proekologicznych, świadomego postępowania i odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Angażowanie uczniów w działania na rzecz poprawy jakości środowiska, rozwijanie proekologicznych nawyków i zachowań. - realizowanie treści programowych na lekcjach przedmiotowych, takich jak: przyroda, biologia, chemia, fizyka, - pogadanki na ten temat na godzinach wychowawczych, - udział uczniów w akcjach i inicjatywach proekologicznych, realizowanie programów i projektów z tym związanych, - apele i konkursy o tej tematyce - wyjścia do instytucji zajmujących się promowaniem i prowadzeniem różnorodnych działań proekologicznych. Wychowawcy, Nauczyciele Przedmiotów ścisłych Cały rok Cel: wdrażanie treści kształcenia z zakresu bezpieczeństwa państwa, organizacji działań ratowniczych, edukacji zdrowotnej i pierwszej pomocy. Bezpieczeństwo państwa. Znajomość podstawowych pojęć związanych z bezpieczeństwem państwa: istota problemu bezpieczeństwa, składniki bezpieczeństwa państwa, geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa, wynikające z położenia Polski, rola organizacji międzynarodowych w zapewnieniu bezpieczeństwa kraju. Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych). Kształtowanie świadomości występowania zagrożeń dla zdrowia, życia i bezpieczeństwa człowieka. Znajomość zasad postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń pochodzenia naturalnego i wywołanych przez człowieka: pożaru, wypadku komunikacyjnego, zagrożenia powodzią, intensywnej śnieżycy, uwolnienia niebezpiecznych środków chemicznych, zdarzenia terrorystycznego. Znajomość roli różnych służb ratunkowych i innych podmiotów oraz znaczenie bezwzględnego stosowania się do ich zaleceń. Ochrona zdrowia swojego i innych w sytuacji pandemii Covid-19. Motywowanie i egzekwowanie wśród uczniów samodyscypliny w zakresie przestrzegania obostrzeń występujących w szkole. W ramach realizacji celu „Rozumienie istoty bezpieczeństwa państwa” ważne jest, aby korzystać z pomocy multimedialnych, które przybliżą uczniom istotę bezpieczeństwa i charakterystykę jego zagrożeń. Zajęcia w tym przypadku powinny też być wspomagane wizytami w instytucjach państwowych, stojących na straży bezpieczeństwa. Istotne znaczenie w rozwoju młodzieży ma wychowanie mające na celu kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia odpowiedzialności za dorobek minionych pokoleń. Zajęcia powinny obejmować udział uczniów w symulacji ewakuacji szkoły. Uczniów należy wdrażać do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych, wskazując, w jaki sposób uzyskać pomoc od osób godnych zaufania i służb ratunkowych. Pogadanki na godzinie z wychowawcą. - zapoznanie uczniów z procedurą szkolną i zobowiązanie ich do przestrzegania reżimu sanitarnego, (noszenie maseczek w ciągach komunikacyjnych, częste mycie lub dezynfekowanie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.), - pogadanki z uczniami na godzinach wychowawczych i lekcjach przedmiotowych, wzbudzanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych. Wychowawcy Nauczyciele Wos i edb Wychowawcy nauczyciele Cały rok wrzesień Podstawy pierwszej pomocy. Zdolność rozpoznawania potencjalnych źródeł zagrożeń. Rozwijanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Rozumienie znaczenia podejmowania tego typu działań. Na zajęciach należy zwrócić szczególną uwagę na wykształcenie umiejętności praktycznych, szczególnie rozpoznawania niebezpieczeństw i właściwego reagowania na nie. Istotne jest też kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pierwszej pomocy. Uczeń, który zaczyna realizację zajęć z zakresu pierwszej pomocy, powinien być należycie przygotowany już w klasach młodszych do reagowania na nagły wypadek. Nauczyciele edb Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym oraz zbiorowym. Kształtowanie wśród uczniów świadomości zależności między zdrowiem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, a społecznym, wpływu stresu na zdrowie, zachowań prozdrowotnych oraz zagrażających zdrowiu, i ich konsekwencji. Rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej istotne dla zdrowia i bezpieczeństwa (odmowa, zachowania asertywne, negocjowanie). Uwrażliwienie na bezpieczne formy spędzania czasu wolnego w różnych porach roku w tym w czasie wakacji i ferii. Wpajanie zasad bezpiecznego zachowania się w szkole, na placu szkolnym, domu i w drodze do szkoły. Kształtowanie właściwych nawyków i postaw uczestnika ruchu drogowego. Zachęcanie uczniów do udziału w akcjach dotyczących bezpieczeństwa. Należy przede wszystkim uwzględnić realne potrzeby zdrowotne, edukacyjne i informacyjne danej grupy uczniów (np. otyłość). Konieczne jest przy tym takie ujęcie problematyki, aby uczniowie, których ten problem dotyczy, nie czuli się stygmatyzowani, szykanowani czy wykluczeni ze społeczności uczniowskiej i szkolnej. Zajęcia mogą być uzupełniane innymi formami, wśród których wymienić można: a) wizyty w instytucjach ratowniczych; b) spotkania, prelekcje, wykłady z policjantami, strażnikami miejskimi, ratownikami medycznymi, kombatantami, ekologami, psychologami itp.; c) udział w konkursach, których zakres jest zbieżny z problematyką przedmiotu d) edukacja dla bezpieczeństwa. - zajęcia na temat bezpiecznego zachowania się podczas ferii i wakacji - dyżury nauczycieli; - opracowanie na godzinach wychowawczych norm zachowań dotyczących dyscypliny i kultury; - opracowanie broszurki na temat bezpieczeństwa, regulaminu bezpiecznego zachowania; - pogadanki na temat bezpiecznej drogi do szkoły; - spotkania z Policją; - prowadzenie zajęć z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego; - wykonanie notesu z numerami telefonów Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego; - zajęcia na temat bezpiecznego zachowania się podczas ferii i wakacji (wychowawca, nauczyciele); - realizowanie programów profilaktycznych ; - realizowanie różnego typu akcji, programów we współpracy z instytucjami i służbami pracującymi na rzecz bezpieczeństwa; Wychowawcy wychowawcy Cel: wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji. Pomoc uczniom w rozpoznawaniu ich cech osobowości, zdolności, mocnych stron, umiejętności i predyspozycji - ankiety, testy badające zdolności i preferencje zawodowe; - współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w tym zakresie; Doradca zawodowy II semestr Przekazanie informacji o zawodach, niezbędnych kwalifikacjach na poszczególnych stanowiskach pracy, wymaganiach rynku pracy. - spotkania z zaproszonymi gośćmi, specjalistami i doradcami zawodowymi pracujących w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Urzędzie Pracy; Wspieranie uczniów w zaplanowaniu ich dalszej ścieżki edukacyjnej, wyboru szkoły ponadpodstawowej, dalszego kierunku kształcenia, czy zawodu. - pomoc szkolnego doradcy zawodowego; - spotkania z zaproszonymi gośćmi; - kierowanie na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; - udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych przez szkolnego doradcę zawodowego; - wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na temat ofert szkół); Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami. - szkolny doradca zawodowy, specjalista zajmujący się doradztwem zawodowym; Kształtowanie umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania. - prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej.

17. Oczekiwane efekty

Realizacja zadań wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w środowisku szkolnym przyczyni się do podniesienia jakości pracy szkoły w zakresie oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych. Wzrośnie poziom poczucia bezpieczeństwa w wymiarze indywidualnym i zbiorowym, a zmniejszy się ilość zachowań ryzykownych, niebezpiecznych, zagrażających życiu i zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Uczniowie nabędą umiejętności prospołecznych, które przyczynią się do ukształtowania prawidłowych postaw patriotycznych i obywatelskich oraz właściwych postaw i postępowania wobec innych ludzi, zrozumienia, szacunku, empatii i tolerancji oraz umiejętności komunikacji interpersonalnej. Podniesienie efektywności oddziaływań w zakresie nauczania, rozbudzanie zainteresowań i pasji, przyczyni się do wzrostu poziomu wiedzy, osiągnięć i sukcesów szkolnych uczniów. Aktywne włączenie się uczniów w życie szkoły i klasy spowoduje wzrost poczucia odpowiedzialności oraz przynależności do grupy klasowej i zbiorowości szkolnej. Nastąpi wzmocnienie współpracy, zaufania i pozytywnej komunikacji na linii szkoła-rodzice-uczeń. Szkoła stanie się miejscem współdziałania, bezpiecznym i przyjaznym dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

18. Ewaluacja

Program Wychowawczo-Profilaktyczny PSP im. o. Kazimierz Wyszyńskiego jest otwarty i będzie podlegać systematycznej ewaluacji, a ewentualne zmiany zostaną uwzględnione w następnym roku szkolnym.

W ewaluacji będą wykorzystane opinie uczniów, rodziców, nauczycieli. Stosujemy następujące sposoby ewaluacji:

• ankiety przeprowadzone wśród uczniów, nauczycieli, rodziców;

• badanie opinii na spotkaniach z rodzicami, na zebraniach samorządu uczniowskiego;

• obserwacje i analizy osiągnięć szkolnych oraz zmian w zachowaniu, postawach i działaniu uczniów; • analiza dokumentacji szkolnej i zmian w niej zawartych.

Działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły, po przeprowadzonej wcześnie diagnozie i dokładnej analizie sprawozdań wychowawców, będą corocznie modyfikowane w ramach potrzeb.
9 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie