Szukaj
  • PSP Jeziora

Statut

Aktualizacja: 16 lis 2020


Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. o. Kazimierza Wyszyńskiego w Jeziorze Podstawa prawna: · Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1189). · Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i2169 z 2017r. poz. 60, 949, 1292). · Ustawa z 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 i 949) – art.125 ust. 1 pkt 2, art. 322 ust. 6. · Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „ Zasad techniki prawodawczej” (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 283). „Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.” (fragment preambuły z „Ustawy o systemie oświaty”)


Rozdział I

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorze, zwana dalej szkołą, jest szkołą publiczną w rozumieniu art.7 ust.1 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, zwanej dalej Ustawą.

2. Siedziba szkoły znajduje się w miejscowości Jeziora 45.

3. Patronem szkoły jest ojciec Kazimierz Wyszyński.

4. Szkołę prowadzi Gmina Pniewy zwana dalej organem prowadzącym.

5. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty przez Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu.

6. Szkoła jest jednostką budżetową.

7. Czas trwania nauki w szkole, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania, wynosi 8 lat.

8. Szkoła może prowadzić oddziały przedszkolne.

Rozdział II

§ 2

Cele i zadania oddziału przedszkolnego

1. W szkole może być utworzony oddział przedszkolny, w którym praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

2. Cele i zadania oddziału przedszkolnego:

1) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości oddziału przedszkolnego, zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju;

2) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole;

3) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, rozpoznanie możliwości rozwojowych dziecka, a w miarę potrzeby udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

4) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

5) w miarę możliwości podnoszenie stopnia wszechstronnego rozwoju niepełnosprawnego dziecka;

6) podtrzymywanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

3. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego odbywa się od 1 marca do 15 kwietnia.

4. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat:

1) w pierwszej kolejności :

a) obojga rodziców pracujących;

b) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci;

c)dzieci matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji;

d) dzieci z rodzin zastępczych;

2) w następnej kolejności:

a) dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do oddziału przedszkolnego lub szkolnego naszej szkoły,

b) dzieci mieszkające na terenie gminy Pniewy.

5. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25.

6. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

7. Czas pracy oddziału przedszkolnego przeznaczony na realizację bezpłatnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin dziennie.

8. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić z dziećmi w wieku 5 - 6 lat – około 30 minut.

9. Na życzenie rodziców mogą być prowadzone bezpłatnie zajęcia religii. Życzenie dotyczące organizacji zajęć religii jest wyrażane na piśmie.

10. Organizację pracy oddziału określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielem, uwzględniający następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania dzieci w rozliczeniu tygodniowym:

1) co najmniej jedną piątą dziennego pobytu dziecka w oddziale przeznacza się na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają na placu zabaw, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

4) pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

11. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel oddziału ustala szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

12. Nauczyciel oddziału przedszkolnego obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami oddziałów: opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Ma obowiązek kierować się dobrem dzieci, troszczyć się o ich zdrowie, a także szanować ich godność osobistą.

13. Do szczegółowych zadań nauczyciela należy:

1) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania , z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, podczas m.in.: kontaktów indywidualnych, zebrań grupowych ( min. 4 razy w roku ), zajęć otwartych i innych:

a) systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w oddziale,

b) zapoznawanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,

c) informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,

d) zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach dotyczących oddziału np. wspólne organizowanie wydarzeń, w których dzieci biorą udział;

2) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oraz odpowiedzialność za jej jakość:

a) znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej w celu jak najlepszego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej,

b) sporządzanie miesięcznych planów pracy opiekuńczo-wychowawczo-kształcącej dla oddziału;

3) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece, w czasie pobytu w placówce i w czasie zajęć prowadzonych przez nauczyciela a w szczególności:

a) przestrzeganie regulaminu wycieczek, regulaminu korzystania z placu zabaw oraz procedur dotyczących zapewniania dzieciom bezpieczeństwa podczas zajęć,

b) dbałość o bezpieczny stan mebli, dekoracji i zabawek,

c) nie pozostawianie dzieci bez opieki,

d) sprawdzanie osób odbierających dziecko z przedszkola,

e) telefoniczne powiadamianie rodziców o podejrzeniach choroby,

f) udzielanie dzieciom wskazanej pomocy i informowanie rodziców o skaleczeniu, niebezpiecznym upadku, uderzeniu itp.,

g) przestrzeganie dziennego rozkładu zajęć zgodnego z zasadami zdrowia i higieny;

4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie dzieci i stymulowanie ich rozwoju, dokumentowanie tych obserwacji oraz informowanie rodziców o jej wynikach:

a) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) i przekazanie rodzicom dziecka pięcio – lub sześcioletniego informacji o uzyskaniu gotowości dziecka do podjęcia nauki na odpowiednim druku, w terminie do 30 kwietnia,

b) dokumentowanie obserwacji w sposób wybrany przez nauczyciela;

5) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań;

6) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;

7) organizowanie uroczystości, spotkań i wycieczek wynikających z kalendarza imprez;

8) samokształcenie i doskonalenie zawodowe w różnych formach;

9) dbałość o warsztat pracy, gromadzenie pomocy dydaktycznych, troska o estetykę pomieszczeń;

10) staranne i terminowe prowadzenie obowiązującej dokumentacji;

11) realizowanie innych zadań i czynności dodatkowych wynikających ze specyfiki placówki oraz zleconych przez dyrektora.

14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w oddziale przedszkolnym polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz na rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

15. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

16. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

17. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor.

18. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

19. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami dzieci;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

20. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

21. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców prowadzą nauczyciele i specjaliści.

22. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem.

23. Zespół powołuje dyrektor:

1) dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii;

2) dla dziecka nie posiadającego orzeczenia lub opinii, niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

24. Dyrektor wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu. Prace kilku zespołów może koordynować także jedna osoba.

25. Do zadań zespołu należy:

1) ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, a w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie lub opinię - także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii.

26. Dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego przysługuje prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

3) zabawy;

4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;

5) rozwijania indywidualnego potencjału z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości rozwojowych;

6) korzystania z warunków umożliwiających osiągnięcie „gotowości szkolnej";

7) warunków pobytu w przedszkolu zapewniających mu bezpieczeństwo;

8) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do oddziału przedszkolnego lub zwrot kosztów przejazdu dziecka 5-letniego i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowóz zapewniają rodzice.

27. Do obowiązków dziecka należy:

1) poszanowanie godności rówieśników i dorosłych;

2) poszanowanie wytworów prac innych dzieci;

3) uczenie się i przestrzeganie reguł współżycia w grupie;

4) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich możliwości;

5) podporządkowania się nakazom dotyczącym bezpieczeństwa podczas pobytu w oddziale, podczas spacerów i wycieczek.

28. Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego:

1) rodzice zobowiązani są do przyprowadzania lub odbierania dziecka osobiście, są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do szkoły i ze szkoły do domu;

2) dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę, upoważnioną przez rodziców, określoną na piśmie;

3) upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny uczęszczania dziecka do oddziału, może ono być w każdej chwili przez rodziców odwołane lub zmienione;

5) rodzice mogą upoważnić inną, określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka, takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej;

6) przy odbiorze dziecka rodzice lub osoba upoważniona przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka;

7) nauczyciel ma obowiązek odmówić wydania dziecka osobie, której stan będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa;

8) w sytuacjach odmowy wydania dziecka nauczyciel zawiadamia dyrektora oraz telefonicznie rodzica;

9) w wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane o określonej porze, nauczyciel obowiązany jest powiadomić telefonicznie o tym fakcie dyrektora i rodziców;

10) niemożność skontaktowania się rodzicami pod wskazanymi przez nich numerami telefonu skutkuje powiadomieniem komisariatu policji;

11) życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe;

12) w kwestach spornych dotyczących próby odebrania dziecka z oddziału przez osoby nieupoważnione nauczyciel zawiadamia dyrektora, rodziców i policję;

13) o zasadach przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału rodzice informowani są na pierwszym zebraniu organizowanym w nowym roku szkolnym.

§ 3

Cele i zadania szkoły

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1) stwarza uczniom możliwość rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

2) przygotowuje do funkcjonowania w grupie szkolnej i do efektywnego w niej działania;

3) zapewnia uczniom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia i rozwoju;

4) dąży do integracji środowiska szkolnego, tak by powstał klimat bezpiecznej i przyjaznej uczniom placówki;

5) stwarza możliwość poznania wartości, zasad zachowania i norm moralnych zgodnych z przekazem tradycji kulturowych umożliwiających stawanie się prawym, wartościowym człowiekiem;

6) uwrażliwia na sztukę, kulturę i otwarcie na potrzeby innych;

7) zachęca do twórczego myślenia i działań prospołecznych.

8) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

9) zapewnia opiekę zdrowotną

2. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnosi jakość pracy szkoły i wpływa na jej rozwój organizacyjny. Działania te dotyczą:

1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;

2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;

3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów;

4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

5) zarządzania szkołą lub placówką.

3. Szkoła realizuje niezbędne działania, pozwalające na badanie jakości pracy szkoły, z uwzględnieniem spełniania wymagań na poziomie:

1) podstawowym – świadczącym o prawidłowym przebiegu procesów kształcenia, wychowania i opieki, umożliwieniu każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości, podejmowaniu przez szkołę lub placówkę działań podnoszących jakość jej pracy, angażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli w działania szkoły lub placówki, a także współpracy ze środowiskiem lokalnym;

2) wysokim – świadczącym o wysokiej skuteczności działań, o których mowa wyżej wyrażanej w szczególności efektami kształcenia i wychowania, pozytywnymi opiniami uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczącymi adekwatności procesu kształcenia i wychowania do potrzeb i możliwości uczniów oraz doskonaleniem jakości pracy szkoły lub placówki prowadzącym do ich rozwoju i uspołecznienia poprzez angażowanie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

4. Szkoła umożliwia pobieranie nauki we przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, czyli z:

1) specyficznymi trudnościami w uczeniu się – należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi;

2) upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim – należy przez to rozumieć niepełnosprawność intelektualną w stopniu odpowiednio lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim; zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami w oddziale integracyjnym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem z pozostałymi uczniami, zorganizowany zgodnie z przepisami.

5. W szkole wykorzystuje się program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania ustalonych odpowiednio w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub opis sposobu realizacji celów kształcenia oraz treści nauczania zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa kształcenia ogólnego, lecz program nauczania tych zajęć zostaje włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

6. Szkoła w pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierza do tego, aby uczniowie:

1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);

2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;

3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów, jaki całej edukacji w danym etapie;

4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych;

5) poszukiwali, odkrywali, dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągania wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;

6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i państwie;

7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;

8) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli uczniów.

7. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez realizację zadań ujętych w Programie wychowawczo- profilaktycznym.

8. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny oraz potrzebami środowiska:

1) opiekuje się uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych; opiekę sprawują nauczyciele prowadzący zajęcia, zgodnie z planem zajęć lub planem zastępstw;

2) opiekuje się uczniami podczas przerw; opiekę sprawują nauczyciele pełniący dyżur zgodnie z corocznie przygotowanym harmonogramem dyżurów;

3) zapewnia pomoc psychologiczno – pedagogiczną poprzez:

a) rozpoznawanie trudności ucznia przez nauczyciela i logopedę szkolnego;

b) organizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i innych zajęć specjalistycznych w zależności od potrzeb i zaleceń współpracujących ze szkołą właściwych poradni psychologiczno – pedagogicznych (objęcie ucznia tymi zajęciami wymaga zgody rodziców);

c) objęcie szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych oraz objętych nauczaniem indywidualnym;

d) organizowanie, w miarę możliwości, zajęć socjoterapeutycznych;

e) porady dla uczniów;

f) porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli.

4) obejmuje świadczeniami profilaktycznej opieki zdrowotnej zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) oddziałem klasowym opiekuje się wychowawca, który współpracuje z rodzicami swoich wychowanków w wypełnianiu przez szkołę jej zadań wychowawczo – opiekuńczych;

6) organizuje dla potrzebujących uczniów pomoc socjalną – wychowawca w porozumieniu z rodzicami proponuje formy opieki nad uczniami, którym z powodu różnych uwarunkowań rodzinnych bądź losowych są one potrzebne, w tym stałą lub doraźną pomoc materialną. W razie potrzeby organizuje uczniowi pomoc ze strony instytucji pozaszkolnych: Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, Policji, Sądu Rodzinnego, GOPS-u i innych, z którymi współpracuje.

9. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział III

§ 4

Organy szkoły i ich kompetencje

1. Organami szkoły są:

1) Dyrektor szkoły,

2) Rada pedagogiczna,

3) Samorząd uczniowski,

4) Rada rodziców.

§ 5

Dyrektor szkoły

1. Stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący szkołę.

2. Dyrektor szkoły w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, który polega na:

a) obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;

b) ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;

c) udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

d) inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie trwania zajęć organizowanych przez szkołę;

7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

8) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;

9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;

11) dopuszcza do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zaproponowane przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania;

12) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów przeprowadzanych w szkole;

13) przygotowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły;

14) ustala grafik dyżurów nauczycieli oraz zasady zastępstw w przypadku nieobecności nauczyciela.

15) w przypadku nieobecności dyrektora szkoły jego obowiązki pełni społeczny zastępca.

16) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom.

17) organizuje i nadzoruje prawidłowy przebieg egzaminów ósmoklasistów na zakończenie nauki w klasie VIII szkoły podstawowej.

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wnioskować do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

4. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.

5. Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

1) podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

2) Dotacja celowa jest udzielana z uwzględnieniem kosztów obsługi zadania, do wysokości kosztu zakupu kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych na każdego ucznia w danej klasie, pod warunkiem że taki komplet podręczników lub materiałów edukacyjnych będzie zapewniał możliwość używania ich przez uczniów tej klasy przez co najmniej trzy kolejne lata szkolne. Następna dotacja celowa na uczniów tej klasy jest udzielana po trzech kolejnych latach szkolnych.

3) Dyrektor dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowe.

6. Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

7. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę 20.

8. Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, a także w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego a podlegające obowiązkowi szkolnemu korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach podstawowych na warunkach dotyczących obywateli polskich.

9. Podmiot zobowiązany do przekazywania danych do zbioru danych szkoły lub placówki oświatowej, zbioru danych jednostki, zbioru danych nauczyciela i zbioru danych ucznia przekazuje dane do bazy danych SIO, w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym.

10. W przypadku niespełniania przez szkołę lub placówkę na poziomie podstawowym wymagań, dotyczących efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych, organ sprawujący nadzór pedagogiczny przeprowadza w szkole lub placówce ponowne badanie spełniania wymagań, nie później niż w terminie 3 lat od dnia przekazania dyrektorowi szkoły lub placówki wyników nadzoru pedagogicznego, w którym stwierdzono niespełnianie tych wymagań.

11. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podejmuje działania służące zapewnieniu sprawności i efektywności nadzoru pedagogicznego, w szczególności:

1) opracowuje i modyfikuje narzędzia nadzoru pedagogicznego,

2) opracowuje programy szkoleń osób realizujących zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz organizuje takie szkolenia,

3) analizuje i opracowuje dane dotyczące nadzoru pedagogicznego,

4) opracowuje corocznie i ogłasza na stronie internetowej obsługującego go urzędu informacje o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty.

§ 6

Rada pedagogiczna

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy zatrudnieni w niej nauczyciele.

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

4. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

5. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

6. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

8. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

9. Rada pedagogiczna posiada regulamin swojej działalności.

10. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

11. Kompetencje rady pedagogicznej:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

6) przygotowanie projektu statutu szkoły i jego zmian oraz przedstawianie ich do uchwalenia radzie rodziców szkoły.

12. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,

2) projekt planu finansowego szkoły,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

5) działalność stowarzyszeń, wolontariatu oraz innych organizacji

§ 7

Samorząd uczniowski

1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły wybierani na zasadach określonych w regulaminie.

2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3. Samorząd posiada regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

4. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu (jednocześnie szkolnej rady wolontariatu).

5. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

6. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych klas. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.

§ 8

Rada rodziców

1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów i dzieci z oddziału przedszkolnego.

2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

4. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a) programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły organom sprawującym nadzór pedagogiczny,

4) wnioskowanie u dyrektora szkoły o zajęcia dodatkowe,

5) organizowanie zajęć mających na celu gromadzenie środków pieniężnych na rzecz szkoły,

6) wyrażanie opinii o pracy nauczycieli.

§ 9

Warunki współdziałania między organami szkoły oraz sposóby rozstrzygania sporów między nimi

1. Organa szkoły współpracują z sobą w celu prawidłowego wykonywania udzielonych im kompetencji oraz stworzenia prawidłowych warunków do funkcjonowania szkoły oraz nauki uczniów, przepływu informacji i podejmowania decyzji. W tym celu organa szkoły:

1) spotykają się trzy razy w roku,

2) przekazują sobie plany działania na dany rok szkolny celem umożliwienia włączenia się do jego realizacji.

2. Prawomocnie podjęte decyzje organów podawane są do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

3. W pracy organów mogą, na ich zaproszenie, uczestniczyć przedstawiciele innych organów, pod warunkiem że posiedzenie jest tajne.

4. Do rozstrzygania sporów między organami szkoły powołuje się komisję.

5. W skład komisji wchodzi po jednym przedstawicielu każdego organu, a gdy w sporze uczestniczy dyrektor szkoły, również przedstawiciel organu założycielskiego.

6. Czas pracy komisji określa się na maksymalnie 14 dni.

7. W przypadku braku rozstrzygnięcia sprawa zostaje przekazana do organu sprawującego nadzór nad szkołą.

8. Decyzje komisji są wiążące dla stron sporu, jeżeli w pracach komisji uczestniczyło co najmniej 2/3 członków.

Rozdział IV

§ 10

Organizacja pracy szkoły

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

2. Dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych w szczególnie trudnych warunkach demograficznych.

3. Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

1) wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego - w skrócie WSDZ obejmuje ogół działań podejmowanych przez Szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i w odległej perspektywie do wyboru zawodu,

2) doradztwo zawodowe jest nieodłączną częścią procesu wychowania i służy prawidłowem rozpoznaniu przez ucznia swojego potencjału edukacyjno – zawodowego,

3) organizacją Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego zajmuje się dyrektor szkoły we współpracy ze szkolnym koordynatorem doradztwa zawodowego,

4) Głównymi realizatorami systemu są wychowawcy klas przy wsparciu nauczycieli przedmiotowych, biblioteki oraz instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym.

4. Wewnątrzszkolny Systemu Doradztwa Zawodowego zakłada, że:

1) środowisko szkolne odgrywa istotną rolę w kształtowaniu decyzji zawodowych uczniów,

2) wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym, ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia,

3) preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu,

4) na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom

wykształcenia oraz wpływ środowiska.

5. WSDZ ma charakter planowych działań i koordynowany jest przez szkolnego

koordynatora ds. doradztwa zawodowego.

6. WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

7. W ramach pracy z uczniami system doradztwa zawodowego obejmuje w szczególności:

1) poznanie własnej osoby,

2) diagnozę własnych zainteresowań i preferencji zawodowych;

3) zdobycie informacji nt. zawodów,

4) udzielanie informacji zawodowej,

5) indywidualną pracę z uczniami, którzy wykazują trudności w wyborze szkoły ponadpodstawowej,

6) dokonanie konfrontacji własnej samooceny z wymaganiami szkół ponadpodstawowych.

8. W ramach pracy z nauczycielami system doradztwa zawodowego obejmuje w szczególności:

1) stworzenie i zapewnienie ciągłości działań na wielu płaszczyznach życia szkolnego,

2) prowadzenie poradnictwa edukacyjnego i zawodowego w szkole,

3) identyfikację potrzeb uczniów i dostosowanie do nich oferty edukacyjnej szkoły,

4) przygotowanie uczniów do trafnego wyboru szkoły ponadpodstawowej, a w dalszej perspektywie ścieżki zawodowej i pełnienia roli pracownika.

9. W ramach pracy z wychowawcami system doradztwa zawodowego obejmuje w szczególności:

1) prowadzenie pogadanek, dyskusji, rozmów i warsztatów z uczniami nt. orientacji zawodowej, predyspozycji i zainteresowań,

2) organizację wycieczek do zakładów pracy,

3) spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,

4) prezentowanie materiałów informacyjnych nt. wybranych szkół ponadpodstawowych,

5) organizowanie spotkań z rodzicami dotyczących preorientacji zawodowej ich dzieci.

10. W ramach pracy z rodzicami system doradztwa zawodowego obejmuje w szczególności:

1) prezentację założeń pracy edukacyjno-zawodowej szkoły na rzecz uczniów,

2) organizację zajęć i warsztatów , które mają pomóc rodzicom wspomagać ich dzieci w procesie podejmowania decyzji edukacyjnej,

3) włączanie rodziców do działań edukacyjnych szkoły (prezentacja zawodów i zakładów pracy),

4) przedstawienie oferty edukacyjnej szkolnictwa ponadpodstawowego.

11. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w ramach:

1) zajęć z wychowawcą podczas godzin wychowawczych,

2) lekcji przedmiotowych - w miarę potrzeb i możliwości szkoły,

3) warsztatów pozalekcyjnych,

4) targów edukacyjnych i wycieczek,

5) spotkań indywidualnych,

6) gazetki ściennej z informacjami na temat doradztwa zawodowego,

7) bazy informacji o szkołach ponadpodstawowych udostępnianych w Szkole.

12. Począwszy od klasy VII w szkole realizowane są zajęcia doradztwa zawodowego w wymiarze określonym ramowym planem nauczania.

§ 11

Szczegółowa organizacja zajęć

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły sporządzony przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdzany jest przez organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku.

3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

5. Arkusz organizacyjny uwzględnia także plan nauczania w oddziale przedszkolnym.

6. Organizacja pracy w oddziale przedszkolnym określa ramowy rozkład dnia zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

7. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.